Protokoll: 2013

Protokoll Nr 10
Protokoll 10 mellan 2013 justerat
Protokoll Nr 9
protokoll 9 mellan – justerat

 

Protokoll nr 8 fört vid ordinarie styrelsemöte med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen telefonmöte måndagen den 5 september 2013. 

Närvarande: Carol Edholm-Ordförande, Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Sofia Nandrup,
Marika Rissle, Malin Hult, Mia Borg, Carolina Carlsson, Caroline Silvarö, Eva Lindgren vår kassör.

§   97 Mötets öppnande.
Ordförande Carol Edholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§   98  Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia.

§   99  Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 100  Val av justerare.
Att justera dagens protokoll valdes Anna-Lena Jönsson och ordförande Carol Edholm.

§ 101  Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Tidigare protokoll ej åter från justerarna.

§ 102  Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Vår kassör Eva Lindgren redogjorde för ekonomin.
Vi tittade på på olika förslag och rutiner för aktiviteter i avdelningen:
Carol Edholm för en dialog med hyresvärden för lokalen i Gubbängen, om att få ekonomisk kompensation
för problemen som varit med bl.a vattenläckor, inbrott och ombyggnationer.
Vi tittade på Marikas Rissles ”sponsringspaket”, som vi tyckte var väldigt bra. Därefter stäms detta av med Madeleine Bergendahl. 

Inköp.
Inga inköp behövs göras.

§ 103  Utställningar, Historik och kommande.
Historik.
Segersjö utställningen gick bra.
”Gubbis” det är 151 anmälda hundar i övriga raser, och förväntas komma ett 50 tal pudlar på det också.
Det är fantastiskt att vi har fått så många anmälningar, folk måste tycka det är en trevlig utställning. Och då är våra tankar att göra den till en familjedag för hela familjen med olika aktiviteter.
Cafeterian är under kontroll.
Beslutades att Marika Rissle gör lotterikorgen.
Beslutades att Marika Rissle ordnar blommor till de placerade under dagen.
Beslutades att Marika Rissle beställer ytterligare en ”Bajamaja”, 2 st till en kostnad av 4250:-
Beslutades att Christina Sohlman tar med foldern ”Om Pudeln”.
Beslutades om att Anna-Lena Jönsson gör en tipspromenad för vuxna och barn, och det delas ut ett 1,a pris till båda.
Beslutades att Carol Edholm och Marika Rissle tittar efter honungtillverkare.
Beslutades att göra en skylt att sätta vid ingången ”Välkomna in”, så även utomstående som inte ställer hund känner sig välkomna.
 

Kommande.
Eskilstuna. Anna-Lena Jönsson har inte fått något besked ännu av domarna angående deras resekostnad.
Beslutades att Marika Rissle kollar med Madeleine Bergendahl ang ”flyers” till utställningen.

§ 104  Aktiviteter/Utbildning.
Sofia Nandrup har ännu inga anmälningar till klippkurserna i Eskilstuna samt Linköping.
Viltspårkursen, tre träffar startar med början 26 september.
Anatomi-Genetik-Färglära, en föreläsningsserie i tre delar med Kristina Sahlström i okt, nov och dec.
Carol Edholm har undersökt lite om att göra en kantarellsök kurs. Men det är svårt att hitta någon föreläsare.
Beslutades att. Mia Borg och Sofia Nandrup kontaktar sina lokala studiefrämjanden om bidrag för sina aktiviteter.

§ 105  Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB.
Pudelnytt.
Allt fungerar bra.

Hemsidan.
Mia Borg kollarpåSPK,s utställningskalender , om den ska finnas kvar, och vilka utställningar som ska ligga där.  

§ 106  Rapporter.
Inget att rapportera.

§ 107  Övriga frågor.
Inga övriga frågor.


§ 108  Nästa möte.
Onsdag den 25 september kl.19.30 via telefon.

§ 109  Avslutning.
Ordförande Carol Edholm, tackade och avslutade mötet.
 

Vid Protokollet:
Mia Borg/Sekreterare
Carol Edholm/Ordförande
Anna-Lena Jonsson/Av mötet vald justerare

 

Protokoll nr 7 fört vid ordinarie styrelsemöte med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen måndagen den 19 augusti 2013 i Eskilstuna.

Närvarande: Carol Edholm- Ordförande, Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Sofia Nandrup,
Marika Rissle, Malin Hult, Mia Borg, Eva Lindgren.

Aviserad frånvaro: Carolina Carlsson, Caroline Silvarö.

§ 83 Mötets öppnande.
Ordförande Carol Edholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 84  Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia.

§ 85  Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 86  Val av justerare.
Att justera dagens protokoll valdes Malin och ordförande Carol.

§ 87 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Anna-Lena håller fortfarande kontakt med Sanna Arvidsson och Madeleine Bergendahl om att få info om utställningsplats i Köping.

§ 88  Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Diskussion fördes ang ”försvunna” klipphäften.
”Revisor Lotta Sandell kom in i mötet”
Vår kassör Eva Lindgren och revisor Lotta Sandell redogjorde för vår ekonomiska status.
Pga kostnader för redovisningen behöver vi lägga extra vikt vid att hålla nere kostnaderna i hela organisationen.

Beslutades att Malin fick i uppdrag att lyssna med en bekant som ev kassör i framtiden.
Beslutades att föra in strikta rutiner vid handhavande och överlämning/inköp/försäljning av lagervaror. Alla måste attestera alla mottagna varor, även de som överlämnas mellan cs, avdelningarna, sektioner och ombud.
Beslutades att Verksamhetskonferensen för året ställs in pga ekonomin
Beslutades att se över samtliga utgifter och följa upp bättre. Lyssna med olika företag om sponsring
Beslutades att i möjligaste mån tillse att resor för domarna bokas i så god tid som möjligt för att därigenom hålla kostnaderna så låga som det bara går.
Beslutades att protokollföra alla åtagande som läggs på styrelsemedlemmar och sätta upp datum och följa upp vad som görs/gjorts/skall göras. Alla bokningar/beställningar som görs skall det skickas en bekräftelse på till vår kassör Eva för kännedom.
Beslutades att se över styrelsens kostnader såsom styrelsemöten, reseräkningar. Malin tittar på alternativa ställen/resor.
Beslutades att Domarkommitténs sammankallande Anna-Lena, tar över ansvaret för kontakter med domarna.
Beslutades att vi ska göra en uppföljning efter ”Gubbis” och innan Eskilstuna, samt skicka dem till revisorer och kassör.
Beslutades att Sofia och Marika jobbar på att söka sponsorer till våra utställningar.

Inköp.
Inga inköp behövs göras.


”Här avbröts mötet för att gå vidare dagen därpå 20 augusti kl 20,00 via telefon”.

”20 augusti kl 20,00 återupptogs styrelsemötet via telefon.
Närvarande: Carol-Ordförande, Christina, Malin, Marika, Sofia och Mia.
Aviserat frånvaro: Caroline.”

Beslutades att söka sponsorer som vill köpa annonsplatser på Mellan,s hemsida.

”Carolina kommer in i mötet”

§ 89  Utställningar, Historik och kommande.
Historik.
Segersjö den 21 juli. Utställningen fungerade utmärkt, platsen var fantastiskt bra likaså vädret och humöret på såväl funktionärer, utställare och hundar.
Kommande
.
”Gubbis” 15 september. I skrivande stund, allt under kontroll. Anmälningarna rullar in.
Beslutades att Marika gör ett PM,i PDF som skall skrivas ut för att affischeras. Alla hjälps åt att sprida dessa.
Beslutades att det ska ”flaggas” extra för alla våra utställningar och aktiviteter på såväl hemsida samt FB.
Beslutades att Malin kollar upp om det finns möjligheter till andra/övriga aktiviteter på ”Gubbis”.

”Anna-Lena kommer in i mötet”

Beslutades att vi ska försöka värva medlemmar till Svenska Pudelklubben på ”Gubbis” utställningen, då det inte är ngt krav att vara medlem för att ställa ut där.
Diskuterades om vi kan ha en tipspromenad, och frågan ställdes om vi ev. kan grilla hamburgare o korv där.
Styrelsen undersöker båda frågorna.

§ 90  Aktiviteter/Utbildning.
Beslutades
att Sofia kollar om det är genomförbart med klippkurs i Eskilstuna samt Linköping.
Beslutades att Carol och Marika kör en fortsättning på Viltspårkursen.
Beslutades att Mia kollar med studiefrämjandet om vi kan få bidrag för ring/handlerträningarna i Hallsberg.
Beslutades att Mia tittar även på att ha en klippkurs i Hallsberg, datum/plats/antal deltagare/kostnad.

§ 91  Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB.
Pudelnytt.
Marika berättade att allt fungerar som det ska och har full koll.
Hemsidan. Alla utställningar vi har skall också sättas ut påSPK,s utställningar, och det ska kollas upp så allt stämmer ihop på alla sidor.
FB. Lägga ut en direktlänk på FB evenemang/utställningar till direktanmälan.


§ 92  Inkomna skrivelser.
  1,    CS protokoll nr 4 2013.
2,    Medlemsrapporter juni 2013.
b,    SKK CS nr 3-2013.
3,    Angående ” genetiska hälsopass”, MyDogDNA.
4,    Auktorisation exteriördomare.
5.    ICKEHÄNV juli-13
6,    Samarrangemang – Morokullen.
7,    ICKEHÄMV 3 13.
  8,    ICKEHÄNV  3 13.
9,    SKK,s nyhetsbrev för styrelsefunktionärer nr 2-2013.
10,    Nyhetsbrev från SKK,s utställningskommitté 1-2013.
11,     Mail från Joy Shirley.
12,    Mail från Sthlm,s sektionen.
13,    Medlemsrapporter juni 2013.
14,    Mail från Carol Farrow gm Anna Törnlöv.
15,    Tack från Berith Eliasson för uppvaktning.
16,    Rapporter 1, från Eva vår kassör.
17,    Rapporter 2, från Eva vår kassör.
18,    Angående Domarkonferensen.
19,    Mail 1 från Eva vår kassör gm Carol.
20,    Mail 2 från Eva vår kassör gm Carol.
21,    fb statistik.
22,    Mail från Angela Corrish gm Carol.

Beslutades att svara ja på skrivelse nr 12 från Sthlm,s sektionen. Deras fråga var; Om de får anordna lydnadstävlingar i samband med den inofficiella utställningen på Gubbängen.
Beslutades att svara på skrivelse nr 18 från CS, att Carol och Anna-Lena kommer på ordförandekonferensen, dock bor inte dessa över natten på hotellet utan bor hemma och på så vis spar vi den kostnaden.

§ 93  Rapporter.
Carol har pratat med Marita Simring angående klipphäften.
Carol har också ringt runt till avförda medlemmar i Mellansvenska avdelningen, och frågat varför de ej är medlemmar längre. Ingen har uttryckt sitt missnöje med klubben utan haft andra anledningar.

§ 94 Övriga frågor.
Presentation av våra ombud, deras aktiviteter/planer skall fr.o.m. nästa nr vara med, och vi börjar med Värmland.
Anna Sörlin frågade om uppfödarutbildning. Och vi ger henne svaret att kontakta Eva Gille.

§95  Nästa möte.
Torsdag den 5 september kl.20.00 via telefon.

§ 96  Avslutning.
Ordförande Carol, tackade och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Mia Borg/Sekreterare

Carol Edholm/Ordförande
Malin Hult/Av mötet vald justerare

 

Protokoll nr 6 fört vid ordinarie styrelsemöte med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen telefonmöte måndagenden 17 juni 2013

Närvarande:
Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Sofia Nandrup, Marika Rissle, Malin Hult, Carolina Carlsson, Mia Borg. Eva Lindgren.

Aviserad frånvaro:
Carol Edholm,Caroline Silvarö,

§ 69  Mötets öppnande.
Ordförande Anna-Lena öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 70  Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia.

§ 71   Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes medtillägg under § 74″Utställning kommande”.§ 79 ”Rapporter” och,§ 80 ”Övriga frågor.

§ 72  Val av justerare.
Att justera dagens protokoll valdes Sofia och ordförande Anna-Lena.

§ 73  Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Godkänndes och lades till handlingarna.

§ 74  Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Kassör Eva Lindgren redogjorde för de ekonomiska siffrorna.
Inköp.
Beslut
togs att Mia håller fortsatt koll med att göra nummerlappshållare, och även ny leverantör av rosetter.

§ 75  Utställningar. Historik och kommande.
Historik.
Finspång den 1 juni. Utställda hundar var97 st. Vi har fått mycket beröm för utställningen såväl av utställare, ringsekreterare och domare. Vädret och platsen var underbart och alla var nöjda och glada. Vi diskuterade kostnaden av ”BajaMajan”.
Kommande.
Segersjö 21 juli. Allt under kontroll. Personal och bestyrelse börjar ordna sig.
Beslöts att Mia kollar med Mia Medbrant om att sitta i bestyrelsen.
Beslöts att Mia och Kicki håller kontinuerlig kontakt ang utställningen m m. Marken upplåts kostnadsfritt, toaletter kommer finnas på plats men vi får stå för tömning. Markägaren vill hålla Cafeteria.
Gubbis. Höstgubbis är under full planering, koll pågår om vilka som kan vara funktionärer.

§ 76  Aktiviteter/Utbildning.
Ögonföreläsningen med Eva Hertil, det var 16-18st som lyssnade på en fantastisk föreläsning.
BPH som var planlagd i augusti är flyttad till oktober.
Pudellägret är på intågande och planeringen är under kontroll, kan ordnas plats om någon mer vill anmäla annars är det ett välbesökt och populärt läger.

§ 77   Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB. Pudelnytt.
PN.
Marika sköter PN strålande och så fungerar kontakten väl mellan Marika/ombud/sektioner.
Hemsidan. Material/underlag måste skickas till Mia.
fb/kalender. Inget att tillägga.

§ 78  Inkomna skrivelser.
  1,    Kommande utbildningar under hösten 2013.
2,    SAR fråga fr två medlemmar i västra.
3,    Ang rapporteringskod A.
4,    FCI Judges Directory.
5.    Fb statistik.
6,    Betalningssätt i SBK tävling.
7,    Double CAC Jaunmarupe (Latvia) Dog Show.
8,    Protokoll fr Södra
9,    Förfrågan omutökning a rasregister remiss.
10,    Protokoll nr 7 fr Södra.
11,    Medlemsrapporter  maj.
12,    Jubilarer, mail fr Anna Törnlöv.
13,    Mail fr Domare Joy Shirley.
14,    Mail fr Domare Angela Corrish.
15,    SPK Handboken reviderad.
16,    Frågoroch svar SKK/UKK.
17,    CS Protokoll nr 2 2013.
18,    Föredragningslista CS nr 3 2013.
19,    BPH i Nykvarn.
20,    CS Protokoll nr 3 2013.
21,    Korrekt namn och adress på fakturor, mail fr vår kassör.
22,    Fastställda utställningar år 2015 -Specialklubbar.
23,    Dn beslut maj2013, inget avser pudel.

Skrivelse nr 22. Frågan var där om vi ska samordna med Köping eller göra egen utställning,
Beslötsdär att Anna-Lena tar kontakt med Sanna Arvidsson och Madeleine Bergendahl för att få lite information om Köping med omnejd.

§ 79   Rapporter.
Malin rapporterade från CS, bl a att avdelningarna är dåliga på att sända in protokollen. Och att vi checkar av medlemslistan så vi ser vilka som är medlemmar eller inte.

§ 80   Övriga frågor.
Vandringspris från Mia Borg diskuterades och godkänndes.
Uppkomna frågor från Värmland diskuterades.

§ 81   Nästa möte.
Måndagden 19 augusti kl.18.00 i Eskilstuna..

§ 82   Avslutning.

Ordförande Anna-Lena, tackade och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Mia Borg, sekreterare
Anna-Lena Jönsson, ordförande
Sofia Nandrup, av mötet vald justerare

________________________________________________________________________________

Protokoll nr 5 fört vid ordinarie styrelsemöte med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen måndagen den 13 maj 2013 i Eskilstuna

Närvarande: Carol Edholm-Ordförande, Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Sofia Nandrup,
Marika Rissle, Carolina Carlsson, Mia Borg.
Aviserad frånvaro: Malin Hult, Caroline Silvarö,

§ 55 Mötets öppnande.
Ordförande Carol Edholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 56 Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia.

§ 57 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes medtillägg under § 63″Aktiviteter/utbildning”

§ 58 Val av justerare.
Att justeradagens protokoll valdes Marika.

§ 59 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Stadgar för SPK skall mailas ut till styrelsen.

§ 60 Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Pga flytt har Eva inte kunnat göra utskick av redovisningen till detta möte utan det kommer till nästa möte den 17 juni 2013.
Inköp.
Beslut togs att Mia kollar upp med sin kontakt om att göra nummerlappshållare, både som ”armband” och med säkerhetsnål.
Beslut togs att köpa in ytterligare 50 klipphäften, Kicki beställer och hämtar hos Madeleine Bergendahl.

§ 61 Utställningar, Historik och kommande.
Historik.
Gubbängen den 9 maj. Utställda hundar var; Pudel 66 st, och övriga raser 91 st. Och vi har fått mail från en nöjd utställare som ”tackar för en trevlig utställning”. Vädret var bra och alla var nöjda och glada.
Kommande.
Finspång 2 juni. I skrivande stund, allt under kontroll. Personal och bestyrelse är klart.
Beslöts att Kicki kollar upp ”fredagsboende” för personal.
Beslöts att Carolina bokar tågbiljett.
Beslöts att Sofia hör med sin mamma om hon kan hjälpa till med domarna på söndagen. Sofia äter middag med domarna på lördagkvällen. Och rum är bokat på Scandic Nord i Norrköping.

Segersjö 21 juli. Ringsekreterare är klara, domarna är kontaktade. Vi ska ha egen Cafeteria.

§ 62 Aktiviteter/Utbildning.
Ögonföreläsningen med Eva Hertil, det är 10 st anmälda till dagens datum. BPH som var planlagd i augusti är flyttad till oktober. Arbetsbeskrivning för Domar kommittéen; Domarkommittén arbetar fram förslag som presenteras för styrelsen, skickar inbjudan, kontrakt, bokar resor & boende. Värdskap för domarna under deras vistelse här. Rapporterar till SKK om domare. Håller kontakt med ringsekreterarna.

§ 63 Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB.
Pudelnytt.
Marikaberättade att denna gången fungerar allt väldigt bra med tidsramarna för att få in material från ombud och sektioner.
Hemsidan.
Material som skall ut på hemsidan skall läggas in så snart som möjligt, och även skickas till SPK,s ”stora sida”.
Fb.
Det som läggs ut på ”vår” fb sida skall även delas på SPK,s huvud fb sida, skickas till Lena Petri för utläggning.

Vi ska bli bättre på att marknadsföra oss på alla utgående kanaler.

§ 64 Inkomna skrivelser.
  1,   Södras protokoll nr 1, 2, 3,4, 5.
2,   fb statistik.
3,   Ordförandekonferensen 2013.
4,   Nya centralstyrelsen.
5.   PF protokoll 2013.
6,   Protokoll. nr.4 Norra.
7,   Protokoll fr södra.
8,   SRD revidering SPK.
9,   Mail fr Anna Törnlöv ang uppvaktning/födelsedag.
10,   Medlemsrapporter april 2013.
11,    ICKEHÄNV, ett avser pudel.
12,   Forskningsprojekt om kennelhosta hos hund.
Beslutades att skrivelserna skall vara numrerade på mailen.

§ 65 Rapporter.
Sofia berättade att sommarens Pudelläger är fullbokat och allt är under kontroll.

§ 66 Övriga frågor.
Inga övriga frågor att behandla.

§ 67 Nästamöte.
Måndagden 17junikl.19.30 via telefon.

§ 68 Avslutning.
Ordförande Carol tackade och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Mia Borg, sekreterare
Carol Edholm, ordförande
Marika Rissle, av mötet vald justerare

——————————————————————————————————————————————————————-

Protokoll nr 4 fört vid ordinarie styrelsemöte via telefon med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen tisdagen den 9 april 2013

Närvarande: Carol Edholm-Ordförande, Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Sofia Nandrup, Marika Rissle, Mia Borg, Malin Hult, Eva Lindgren.

Aviserat frånvaro: Carolina Carlsson, Caroline Silvarö,

§ 42  Mötets öppnande.
Ordförande Carol Edholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 43  Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Mia.

§ 44  Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes medtillägg under § 53″Övriga frågor”

§ 45  Val av justerare.
Att justeradagens protokoll valdes Anna-Lena.

§ 46 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Anne Skoogs  föreläsning den 25 februari drog ca 15-20 personer.
Tollareklubbens BPH ev den 10 augusti, genomförs ej utan den blir i september.
PN, Marika har kontroll över PN/ombud/sektioner så materialet kommer in i tid.
Rasregistret är klart.
Rättning av våra kommittéer; 
Utställning. Kjell Sohlman och Mia Borg läggs till, Mia Ternvald tas bort.
Domar. Lotta Eriksson läggs till.
MH/BPH. Sofia Nandrup tas bort.
Viltspår. Carina Enberg tas bort, Malin Hult läggs till.
Monter. Caroline Silvarö, Marika Rissle läggs till.

§47  Ekonomi/Inköp.
Ekonomi.
Ekonomin är fortsatt god. Vår kassör Eva Lindgren redogjorde för ekonomins status.
Kommer en ny faktura från lokalen i Gnesta.
Reseräkning skickas till vår kassör inom tre (3) veckor efter utfört uppdrag.
Övriga underlag för utbetalning skall vara vår kassör tillhanda så snabbt som möjligt.
Försålda varor (på utställning), sammanställs på en blankett och inte på flera smålappar. Någon tar huvudansvar att detta sker vid utställningens slut.

Inköp.
Beslöts
ett inköp av 24 Cert-priser.  Anna-Lena tittar på Outlet affären och ser om det finns något som kan tänkas passa.
16 st skall inköpas till sommarutställningarna.

§ 48  Utställningar, Historik och kommande.
Historik.
Gnesta utställningen, den diskuterades på förra mötet

Kommande.
Gubbängen den 9 maj. I skrivande stund, allt under kontroll, kan behövas mer personal.

Finspång 2 juni. Domarkommittéen önskar veta vad som åligger dem i arbetsfördelning.
Beslöts att Mia, tittar på domarnas tider för flyg och transport.

Utställnings/domarkommittéen önskar att kriterier för de olika kommittéerna sätts upp på nästkommande möte.

Beslöts att Sofia tar kontakt med Margareta Nordin ang Margaretas Nordins mail om bidragsansökan hos Studiefrämjandet till vår utställning på Gubbängen.

§ 49  Aktiviteter/Utbildning.
Viltspårskursen har 7 anmälda och den har startat upp.
Föreläsning om ögonproblematik i diskussionsform kommer att hållas av Eva Hertilden 21 maj.
Beslöts att kostnaden för föreläsningen är 150 kr/medl och 250 kr/icke medl. Finns 20 platser att fylla.
Godkänndes till Linda Pentillä att gå rallylydnadsdomarutbildning, till ett pris av 2000:-

§ 50  Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB.
Pudelnytt.
Marika sammanställer materialet från Mellansvenska till PN. Problem fortfarande med tidsramarna för att få in material från ombud och sektioner.
Hemsidan.
Carol sänder in materialet ang föreläsningen med Eva Hertil så den kommer ut på hemsidan.

§51  Inkomna skrivelser.
1,   Erbjudande om ringsekreterare fr Elisabeth Dalgård.
2,   Info fr SKK valberedning.
3,   Info om Pro Plan.
4,   Norra protokoll nr 2.
5,   Inbjudan -Studiefrämjandets årsmöte.
6,   SAR –rosetter fr CS.
7,   Påminnelse: utbildning i föreningsteknik.
8,   Handboken med bilagor fr CS.
9,   fb –statistik.
10,   Kundfordringar förfrågan fr Sus/Lotta Sandell.
11,    Ekonomi förfrågan fr Lotta Sandell.
12,   Ang svanskupering fr Lotta Sandell.
13,   Dog world –UK, mail fr paret Banks.
14,   Västra protokoll nr 1-2-3.
15,    Medlemsrapport februari fr CS –Marita.
16,    Tryckfelsnisse fr Marita S.
17,    Remisser påminnelse fr CS.
18,    Rättelse protokoll 2 fr Marie Torgersson / Västra.
19,    Info fr CS mötet 16 februari.
20,    Inbjudan till Hundägardagen.
21,    fb –statistik.
22,    Rutiner för Domarinbjudningar.
23,    Åter hänvisning (avser inte pudel).
24,    SRD-utvärdering.
25,    Utdrag ur protokoll UtstK 1/2013, gällande dvärgpudel.
26,    Pdf-fil med PF-handlingarna.
27,    Bilaga till PF-handlingarna.
28,    Brev fr Sthlms sekt om inbjudan till domarutbild i rallylydnad.
29,    Ny mailadress fr Annika Tungel.
30,    Beslut Disciplinnämnden 22 mars, 29-2013 avser pudel.
31,    Medlem som vill återansluta till klubben  fr Marita S.
34,    Frågeställning fr Domare Angela Corish.
35.    Tack från Margaretha Sahlström för uppvaktning på hennes högtidsdag.

Skrivelse nr 28 ang domarutbildning i Rallylydnad. Beslöts att frågeställningen godkändes men enligt tidigare styrelsebeslut.

§ 52  Rapporter.
Mia Borg rapporterade samtal från ombudet i Värmland ang PN/inskick/korrektur. Samt om diskussionerna som förs på facebook ang flerfärgade pudlar/SPK/SKK.

§ 53  Övriga frågor.
Blommor till hedersledamöter.
Det är Anna Törnlöv som sköter om den hanteringen för Mellansvenska.
Föreningshandboken.
Mia Borg beställer hem 4 ex av föreningshandboken till våra nya i styrelsen.
Stadgar + arbetsbeskrivning. Skall mailas ut till styrelsen till nästa möte.

§  54  Nästa möte.
Måndag den 13 maj kl.18.00 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

Vid Protokollet
Mia Borg, sekreterare
Carol Edholm, ordförande
Anna-Lena Jönsson, av mötet vald justerare

_______________________________________________________________________________
 

Protokoll nr 3 fört vid ordinarie styrelsemöte med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen lördagen den 23/2-2013 i Saltsjö-Boo

Närvarande: Carol Edholm- Ordförande. Christina Sohlman,  Anna-Lena Jönsson, Sofia Nandrup, Marika Rissle,  Carolina Carlsson, Malin Hult.
Frånvarande: Mia Borg, Caroline Silvarö. 
 
§ 28 Mötet öppnande.
Ordförande Carol Edholm hälsade alla välkomna och ett särskilt välkomnande till de nya med arbetarna i styrelsen Malin Hult och Marika Rissle.
 
§ 29 Till mötets sekreterare valdes Anna-Lena Jönsson
 
§ 30 Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet med tillägg under § 36 ”Aktiviteter – utbildningar§ 31 Till Justerare av protokollet valdes Carolina Carlsson§ 32 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.
Protokoll 1,  ”Beslöts att Anna-Lena tar kontakt med redaktören för att denne skall ta bort ombuden Ann Nehlén och Annica Lindholm som ombud i PN.” Gjordes direkt efter mötet.”Beslöts att bjuda in Anne Skoog, SKK Juridiska avdelning till föreläsning på en av våra uppfödarträffar under våren 2013. Beslöts ocksåatt denna föreläsning är gratis för våra medlemmar.”Anne Skoog föreläser måndagen den 25/2 på Uppfödarträffen.Protokoll 2,
Inget att följa upp.
Sedan lades båda protokollen tillhandlingarna.§33 Fastställande av styrelse:
Detta är gjort på konstituerande mötesprotokollet.§ 34 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
Beslöts att: Anna-Lena beställer en ny chipläsare
All ekonomi för Svenska pudelklubbens avdelningar kommer att skötas i samma dataprogram.
Vår kassör meddelar att alla kontrolluppgifter är klara.
Beslöts att: Mia Borg köper in minst 4 st exemplar av Föreningshandboken. Mia mailar styrelsen och dubbelkollar vilka som har den redan. § 35 Utställningar, Historik och kommande.Gnesta utställningen.
Mycket trevliga domare. Styrelsen fick mycket beröm för att domarna inte visste vilka som skulle äta middag och skjutsa dem till Arlanda, förrän utställningen var över.Gubbängen den 9 maj.
I skrivande stund, allt under kontroll.Diskussion om utställningen i Finspång 2 juni, Beslöts att styrelsen diskuterar vidare på nästa styrelsemöte.Beslöts att Christina Sohlman kontaktar Margareta Nordin för att kontrollera om polistillstånd är sökt för klubbens aktiviteter på Gubbängsfältet i år. Christina kollar också hur kostnaderna för detta tillstånd har fördelats mellan avdelningen/sektionen.Diskussion angående statut för ”70 års pudeln”. Beslöts att Anna-Lena Jönsson tar kontakt med Ann-Charlotte Hillberger för att få kopia på tidigare statut och idéer hur de sett ut tidigare. Beslut om utformningen tas på nästföljande fysiska styrelsemöte. Beslöts också att Christina Sohlman mailar kopior på andra statut till Anna-Lena. §  36 Aktiviteter/Utbildning
MH
MH i Kumla inställt, tyvärr.
MH kommer att hållas i Säffle i slutet av september.
MH kommittén efterlyser figuranter.Beslutades att Malin Hult undersöker förutsättningarna för att kunna ordna BPH med Tollareklubben Östra, Märsta BK.

Verksamhetskonferensen.
Då många av våra funktionärer ute i sektionerna och bland ombuden inte kunde delta på utsatt datum, förslog styrelsen att undersöka om lördagen den 13/4-2013 skulle passa bättre.
Beslöts att Anna-Lena Jönsson mailar ut till sektioner och ombud och frågar.

Viltspårskurs. Kommer att hållas i April/ maj.

§ 37  Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB
Ny ansvarig för sammanställning till PN. Styrelsen Beslöt att Marika Rissle skall göra detta.
Marika mailar till Reija Hyttinen om ev. Mailingslista.

§38  Inkomna skrivelser
  1   Reviderat regelhäfte , Riktlinjer för utbildning av Exteriördomare
2  Pressmeddelande ang. registrerings statistik
3  Brev från medlem som avsäger sig sitt medlemskap
4  Remiss om SKK´s Grundregler ( Det är skickat och klart)
5  Ny videoguide , anmälan till tävling
6  FB uppdatering
7  Förfrågan färgvarianter hos pudel
8  Reseersättning etc. SKK
9  CS protokoll 11
10  Utbildning i Föreningsteknik
11   Agilityn framtid
12   SPK utställningar 2014
13   Information till Årsmötet gällande hanhundsanvändningen.
14   FB uppdatering
15   Cs protokoll 1
16   Remisser (2) avseende utökning av rasregister/CS
17   Info fr domarkonferansen/CS
18   Angående SRD/CS
19   Protokoll 1/CS
20  Protokoll  1/Västra
21   Brev till oss från Sthlm-sektionen
22   Minnesanteckning fr Sthlm-sektionen
23   Mail med tips fr Margareta/Sthlm-Sektionen
24   Ang prisrosetter & priser CS
25   Mail fr Sanna Arvidsson
26   Fb statistik
27   Fb statistik

Beslutades att bifalla 1 ansökan och avslå 1 ansökan om att utöka rasregistret
Ang. Brev från Stockholmssektionen,
Beslutades
att Styrelsen kommer att jobba efter sektionens önskemål om kontaktkanaler.

§ 39 Rapporter
Beslutades att följande personer är kontakt personer för respektive ombud/sektioner
Mia- Örebro, Karlstad
Malin- Uppsala
Anna-Lena- Täby/Roslagen
Carol- Stockolmssektionen
Sofia- Lägersektionen/ MH
Marika- Nynäshamn
Christina-Södermanland
Carolina- Enköping

§ 40 Övriga frågor
Styrelsen beslöt att välja in Lotta Eriksson i Mellansvenskas domarkommitté.

I  Utställningskommittén ingår:
Christina Sohlman, Kjell Sohlman, Mia Borg, Anna-Lena Jönsson, Barbro Johansson, Carolina Carlsson, Carina Carlsson och Caroline Silvarö.

I Viltspårkommittén ingår:
Carol Edholm, Ingela Livchitz, Marika Rissle och Malin Hult.

Monter kommittén:
Caroline Silvarö, Marika Rissle 

MH/ BPH kommittén ingår:
Hanna Bengtsson och Ulla Nordström

§ 41 Nästa möte
Tisdagen den 9/4 kl.19.30 via ett telefonmöte.

Vid Protokollet:
Anna-Lena Jönsson, sekreterare
Carol Edholm, ordförande
Carolina Carlsson, av mötet vald justerare

______________________________________________________________
 

Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben, Mellansvenska avdelningen den 10 februari 2013 i Skarpängsgården, Täby.

Ordförande Carol Edholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Justering av röstlängden.

Röstlängden lästes upp och fastställdes. 45 medlemmar var närvarande.

Tre medlemmar tillkom från och med § 8.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Moa Persson valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring.

Anna-Lena Jönsson hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Ann-Charlotte Hillberger och Margareta Nordin.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.

Beslutades att Moa Persson hade närvaro och yttranderätt.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Fann mötet att så skett.

§ 7 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen genomgicks och diskuterades.

Styrelsen konstaterade att felaktigheter i bokföringen berott på bristande kompetens. Revisorerna

har krävt att professionell hjälp anlitades för att ta fram årsredovisningen. De konstaterade att

styrelsen har hanterat detta på bästa möjliga sätt, och presenterat en resultat och balansräkning med

ett positivt resultat för verksamhetsåret 2012..

I berättelsen för avdelningen skall stå: Eva Gille höll 1 st. uppfödarutbildning för avdelningen.

Under medlemmar: skall det stå (1885) medlemmar 2011 och en minskning med 37 medlemmar.

I berättelsen för sektioner och ombud skall det under Stockholmssektionen tas bort: att Margareta

Nordin och Helena Hörkeby har haft promenaderna i Hagaparken.

Under ”Täby/Roslagen” skall datumen för utställningsklippnings kurserna ändras till: Kristina

Sahlström 15.5 samt Madeleine Bergendahl 25.11

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställdes balans- och resultaträkning samt beslöts att uppkommen vinst överföres i ny räkning.

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit styrelsen.

Inga sådana uppdrag förelåg.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes .

§ 12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Styrelsens förslag till budget genomgicks och fastställdes.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt beslut om

suppleanternas tjänstgöringsordning.

Konstaterades att Carol Edholm, ordförande har ett år kvar av sitt mandat tillika med Mia Borg och Sofia Nandrup.

Marika Rissle valdes på fyllnadsval till ordinarie ledamot på ett år.

Anna-Lena Jönsson, Caroline Silvarö och Christina Sohlman valdes alla till ordinarie ledamöter på två år.

Malin Hult valdes till suppleant på två år.

Konstaterades att Carolina Carlsson också hon suppleant, har ett års mandat kvar.

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Carolina Carlsson och i andra hand Malin Hult.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i stadgarna.

Charlotte Sandell och Ingela Livchitz valdes till revisorer på ett år.

Gunilla Bergstrand och Majsan Backman valdes till revisorssuppleanter på ett år.

Från revisorerna framfördes krav på uppföljning av ekonomin i juni och december samt däremellan kvartalsredovisning.

§ 15 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare

för avdelningen vid SPKs stämma.

Genom sluten omröstning utsågs 11 ombud till pudelfullmäktige. Till suppleanter utsågs sex

föreslagna medlemmar. Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna.

Konstaterades att Barbro Lundström har ett år kvar av sitt mandat.

Carina Enberg valdes på två år och Gunilla Sandberg valdes på ett år med Gunilla Sandberg som

sammankallande.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.

Beslöts om omedelbar justering av § 13 – 16.

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till årsmötet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men ej till beslut.

Motion angående : Använda HD-C hundar mot HD-A hundar ( Storpudel)

Mötet biföll motionen.

Motion angående yrkande att MH/BPH tas bort från Valphänvisnings blanketten.

Mötet biföll motionen.

§ 19 Mötets avslutande.

Ordförande överlämnade klubban till avdelningens ordförande Carol Edholm, som avslutade mötet

och tackade Moa Persson för ett väl genomfört möte.

Därefter utdelades priser, diplom och blommor till årets utställnings-, lydnads-, viltspårs-, bruks-,

agility-, rallylydnads-, och SAR-pudlar samt till ett antal nyblivna champions av olika slag.

Dessutom tackades PU- Pudelungdom ,för sin fina insats på Hund 2012 med en vinst i rasparaden.

Tyvärr var ingen av de speciellt inbjudna tjejerna närvarande, så priserna skickas.

Slutligen avtackades Reija Hyttinen och Carina Carlsson ( ej närvarande) som avgått ur styrelsen.

Vid protokollet

Anna-Lena Jönsson Sekreterare

Justeras

Moa Persson Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger

Margareta Nordin

OMBUD FRÅN MELLAN SVENSKA AVDELNINGEN VID SPK:S STÄMMA 2013

Bilaga 1

Sofia Nandrup

38 röster

Christina Sohlman

38 röster

Kristina Sahlström

37 röster

Eva Gille

37 röster

Carol Edholm

36 röster

Nils-Arne Törnlöv

35 röster

Lotta Sandell

33 röster

Linda Pentilä

31 röster

Berith Eliasson

31 röster

Anna-Lena Jönsson

29 röster

Malin Hult

26 röster

Reserver/ Suppleanter

Mia Borg

Carina Enberg

Caroline Silvarö

Barbro Lundström

Margareta Nordin

Annika Tungel

————————————————————————————————————————————-

Protokoll nr 2 fört vid telefon styrelsemöte med Svenska Pudelklubben

Mellansvenska avdelningen torsdagen den 22 Januari 2013.

Närvarande: Carol Edholm- Ordförande, Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Mia Borg, Carolina Carlsson, Sofia Nandrup, Reija Hyttinen

Frånvarande: Carina Carlsson, Caroline Silvarö

§ 16 Mötets öppnande.

Ordförande Carol Edholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 17

Till mötets sekreterare valdes Anna-Lena Jönsson

§ 18 Fastställande av dagordning.

Mötet beslöt att anta dagordningen.

§ 19

Till Justerare av protokollet valdes Sofia Nandrup

§ 20Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.

Inget nytt protokoll färdigt att gå igenom.

§ 21 Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god.

§ 22 Utställningar, Historik och kommande.

Vi diskuterade Gnesta utställningen och dubbelcheckade att allt var klart.

§ 23 Årsmötet

Genomgång av de två inkomna motionerna, och beslut därom.

Motion 1

Angående HD-C hund mot HD-A i avel (Storpudel)

Styrelsen beslöt att bifalla motionen.

Motion 2

Yrkande att punkten MH/BPH tas bort från valphänvisningen.

Motionen avslogs med motiveringen: I RAS (Ras Specifika Avelsstrategier) har klubben satt upp

målet att öka antalet MH beskriva pudlar. Denna motion strider då mot dessa mål.

Däremot instämmer styrelsen med motionslämnaren att det inte finns någon rasprofil

utarbetad för våra raser och därför bör vi verka för att få till stånd en sådan.

Dessutom anser styrelsen att en mera utförlig beskrivning av vad testerna/ beskrivningarna

innebär, bör publiceras på hemsidan.

§ 24 Inkomna skrivelser

1. Remiss från SKK angående revidering av grundreglerna.

Beslöts att Anna-Lena Jönsson skickar svaret till CS sekreterare.

§ 25 Rapporter

Inget att rapportera denna gång

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§27 Nästa möte

Beslutade att styrelsen gemensamt bestämmer ett datum vid årsmötet.

Vid Protokollet:

Anna-Lena Jönsson, tillförordnad sekr.

Carol Edholm, ordförande

Sofia Nandrup, av mötet vald justerare

——————————————————————————————————————————————-

Protokoll nr 1 fört vid ordinarie styrelsemöte med Svenska Pudelklubben

Mellansvenska avdelningen torsdagen den 10 Januari 2013.

Närvarande: Carol Edholm- Ordförande, Christina Sohlman, Anna-Lena Jönsson, Carina Carlsson, Mia Borg.

Frånvarande: Carolina Carlsson, Sofia Nandrup, Reija Hyttinen, Caroline Silvarö

§ 1 Mötet öppnande.

Ordförande Carol Edholm hälsade alla välkomna och och ett särskilt

välkomnande till valberedningens ledamöter Kristina Sahlström och Barbro Lundström samt

sammankallande Gunilla Sandberg, och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Till mötets sekreterare valdes Anna-Lena Jönsson

§ 3 Fastställande av dagordning.

Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet med tillägg under

utställningar ”samarrangemang med CCC ”

§ 4 Till Justerare av protokollet valdes Mia Borg

§ 5 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.

Protokoll 10 gicks igenom ,och vi diskuterade § 115

Revisor önskar klassificering angående 1 av reseräkningarna. Beslöts att Carol pratar med berörd person.

§118

Beslöts att Anna-Lena tar kontakt med redaktören för att denne skall ta bort ombuden Ann Nehlén

och Annica Lindholm som ombud i PN. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god.

Täby/Roslags sektionen, Stockholmssektionen och läger sektionen har inkommit med sin bokföring .

Vi diskuterade möjligheterna att byta bank. Vilka blir kostnaderna för de olika tjänsterna?

Beslöts att Carina Carlsson sammanställer kostnaderna på de olika kontona idag, kontra 2 nya banker

till nästa fysiska styrelsemöte.

Felaktig betalning för ett klipphäfte (50:-) har inkommit till vårt PG konto.

Beslöts att Carina Carlsson uppdras att forska lite i vem detta kan komma ifrån, då detta ej framgick.

Vi diskuterade på förekommen anledning ,principerna för reseersättning.

Nya klipphäften är beställda från CS

Räkning för ringsekreterarväskorna inkom i november, men inga väskor levererade.

Beslöts att Mia Borg kollar med centralstyrelsen angående detta.

§ 7 Utställningar, Historik och kommande.

Vi diskuterade Gnesta utställningens bemanning av styrelsens medlemmar.

Diskuterade att tillfråga Kristina Sahlström om att sitta i bestyrelsen.

Beslöts att Christina Sohlman mailar och frågar.

Beslöts även att Mia Borg mailar och tillfrågar Mia Medbrandt om detsamma.

Beslöts att Caroline Silvarö tar kontakt med vår hyresvärd i Gnesta angående Cafeterian och

tillgången på smörgåsar, kaffe och mat.

Styrelsen önskar få in förslag på nya certpriser. Dessa räcker till Gnesta.

Beslöts att Carina Carlsson tar kontakt med Anna Törnlöv angående hotell och flyg för domarna.

Beslöts att Christina Sohlman tar kontakt med Södra avdelningen angående deras val av rosettleverantör,

så vi kan jämföra kostnader och kvalitet.

Diskussion angående statut för ”70 års pudeln”.

Beslöts att Anna-Lena Jönsson tar kontakt med Ann-Charlotte Hillberger för att få kopia på tidigare statut och idéer hur de sett ut tidigare. Beslut om utformningen tas på nästföljande fysiska styrelsemöte.

Diskussion angående samarrangemang utställningen 2015 med Chinese Crested Club angående kostnader och eventuell inofficiell utställning.

Styrelsen anser att det tyvärr inte är möjligt att anordna detta samtidigt då den tilltänkta hallen är för liten för det.

Beslöts attAnna-Lena Jönsson mailar ordförande och framför våra synpunkter på kostnader kontra intäkter.

§ 8 Hund 2012( Hundmässan)

Beslöts att Blomstercheck på 150Sek. Skickas till Eva Werther som tack för den fina insats hon gjorde

på mässan i vår monter.

Beslöts att tacka Pudelklubbens Ungdomssektion genom Elin Viklund, Tove Sundquist, Tina Nummi

Södergren, Wilma Edlund och My Adsjö som så förträffligt arrangerade och genomförde rasparaden

att vi segrade. Detta tack framförs på årsmötet.

Beslöts att Carol Edholm mailar dem och bjuder in dem särskilt till årsmötet. Som tack för deras fina insats skall 5 st biocheckar á 150 kr inhandlas och delas ut vid årsmötet.

§ 9 Aktiviteter/Utbildning

Utbildningsdagen den 24/11 är utannonserad i Pudelnytt. Vi fick 24 stycken betalande deltagare.

Föreläsare var: Lars Audell på förmiddagen som föreläste om skelettsjukdomar och Cecilia Rohdin

som föreläste på eftermiddagen om neurologiska sjukdomar.

Beslöts att bjuda in Anne Skoog, SKK Juridiska avdelning till föreläsning på en av våra

uppfödarträffar under våren 2013.

Beslöts också att denna föreläsning är gratis för våra medlemmar.

§10 Årsmötet

Lokalen i Täby, Skarpängsgården är bokad till den 10/2-2013

Beslöts att nya champions under året mailas till sekreteraren som vidarebefordrar lista till Sanna Arvidsson,

som lovat att bistå styrelsen med att göra dessa fina diplom, samt en kopia till Christina Sohlman.

Beslöts att Anna-Lena tar kontakt med Barbro Johansson igen ang. smörgåstårtor till mötet.

Beslöts att styrelsen föreslår Anna-Lena Jönsson som sekreterare på årsmötet.

Beslöts också att då valberedningen ej inkommit med förslag på ordförande för mötet, tar Mia Borg

kontakt med Moa Persson angående ordförandeskapet på årsmötet.

§11 Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB

Pudelnytt – Beslöts att Mia Borg tar kontakt med Hanna Bengtsson angående hopsamlandet och

iordningställande samt korr .läsning av Mellansvenskas material till nästa Pudelnytt

Hemsidan – Konstareade att allt nu fungerar bra

Kalendern – Inget att rapportera

FB- Kontinuerliga rapporter mailas ut till styrelsen angående antalet besökare.

§12 Inkomna skrivelser

1. FB statistik

2. Specialklubbsutställningar 2015 samt följebrev

3. FB uppdatering

4. Stambokföringsavgifter

5. Medlemsrapporter

6. BPH

7. Disciplinnämndens beslut

8. Klipphäften

9. Minnesanteckningar

10. CS Protokoll

11. FB uppdatering

12. Viktig info till Specialklubbar

13. Utställningar 2015 inskickade till SKK

14. Supplement championat och utställningsregler

15. REC möte

16. Verksamhetsberättelse från Lägersekt.

17. Medlemsredovisning december

18. Verksamhetsberättelse MH

19. Brev från medlem

§13 Rapporter

Inget att rapportera denna gång

§14 Övriga frågor

Kristina Sahlström bad oss att dubbelkolla lägersektionens verksamhetsberättelse och ändra

vilket år i ordningen den genomfördes till ”23:e året”

§ 15 Nästa möte

Torsdagen den 24/1-2013 kl.19.30 via ett telefonmöte.

Vid Protokollet:

Anna-Lena Jönsson, tillförordnad sekr.

Carol Edholm, ordförande.

Mia Borg, av mötet vald justerare.