Protokoll: 2012

Protokoll nr 10 fört vid ordinarie styrelsemöte med  Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen måndagen den 12 November 2012

Närvarande:

Carol Edholm- Ordförande, Christina Sohlman, Sofia Nandrup, Carolina Carlsson, Anna-Lena Jönsson, Caroline Silvarö,

Frånvarande:

Reija Hyttinen, Carina Carlsson, Mia Borg.

§ 108 Mötets öppnande.

Ordförande Carol Edholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 109

Till mötets sekreterare valdes Anna-Lena Jönsson

§ 110 Fastställande av dagordning.

Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet utan tillägg.

§ 111

Till Justerare av protokollet valdes Caroline Silvarö

§ 112 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.

Protokoll 9 gicks igenom, och det konstaterades att det ej fanns några beslut att följa upp, därefter lades detta protokoll till handlingarna.

§113 Ekonomi.

Ekonomin är fortsatt god. Mera genomgång av ekonomin vid nästa styrelsemöte, då kassör Carina Carlsson ej kunde delta på detta möte.

§114 Utställningar,.

Historik och kommande.

Sandviken 9/10 120 hundar anmälda. Konstaterades att det var en mycket bra hall. Mycket trevliga

domare och många nya ansikten bland våra medlemmar som hjälpte till, vilket utställningskommittén

och styrelsen tackar för. Ett särskilt tack till Annika och Ingemar Tungel, Mariana Blixt samt Fru Hetting.

Kommande utställningar:

Gnesta 3/2-2013

Domare vuxna toy,dvärg och mellanpudel: Peter Banks, England. Domare storpudel och valpar: Pat

Banks, England,

Med sista anmälningsdag 10 Januari

Finnspång 1/6 -2013

Domare: Angela Corish Toy, Dvärg och mellanpudlar. Joy Shirley Stopudlar och alla valpar.

Segersjö 21/7-2013

Domare:Gunilla Sandberg dömer mellan, dvärg och toypudlar samt Eva Valinger storpudlar och valpar.

Eskilstuna 6/10-2013

Domare:Carol Farrow toy, dvärg och mellanpudel samt Vivienne Kellard, för stor & alla valpar

§115 Hund 2012 (Hundmässan)

Caroline Silvarö visade styrelsen ett förslag på hur SV. Pudelklubbens rasmonter skall se ut på mässan, det ser mycket trevligt ut.

Beslöts att budgeten för montern skall ligga på 3000:-

Beslöts också att Släpvagn för att frakta rekvisita till montern hyrs av Caroline Silvarö och kostnaden

hålls utanför den beslutade budgeten.

Beslöts att budgeten för rasparden skall ligga max på 2000:-

§116 Aktiviteter/Utbildning

Utbildningsdagen den 24/11 är utannonserad i Pudelnytt. Vi har fått 14 stycken anmälningar.

Beslöts att föreläsningsdagen skall hållas i STOKK´s lokal.

Beslöts att Christel Johansson Studiefrämjandet är hjärtligt välkommen att delta på seminariet, som

betalade deltagare.

Carolina Carlsson kollar med sin far om lån utav bildkanon till seminarierna.

Eva Gille har haft uppfödarutbildning, Där deltog 6 medlemmar.

§117 Årsmötet

Lokalen i Täby, Skarpängsgården är bokad till den 10/2-2013

Beslöts att handlingarna läggs ut på nätet så snart dessa är färdiga.

Beslöts att Anna-Lena tar kontakt med Barbro Johansson ang. Smörgåstårtor till mötet.

Beslöts att valberedningen inbjuds till nästa ordinarie styrelsemöte, den 10/1 på Vilsta Sporthotell klockan 17.00.                                  Vi börjar med middag.

Beslöts att Anna-Lena skickar inbjudan.

§118 Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB

Pudelnytt – Inget att tillägga.

Hemsidan – Avdelningarna kommer att få samma utseende men en annan färgsättning. Mellansvenska avdelningens styrelse har valt en ljus lavendelfärg.

Beslöts att Caroline Silvarö kontaktar Mia Borg som är vår hemsideansvarig.

Kalendern – Inget att rapportera

FB- Kontinuerliga rapporter Mailas ut till styrelsen angående antalet besökare.

§119 Inkomna skrivelser

FB statistik 26/9

1. Disciplinnämndens beslut 26/9

2. Medlemsrapporter september 1/10

3. Motioner till KF 2013 9/10

4. Erbjudande till hundägare och hund 9/10

5. Ansökningsblankett specialklubbsutställningar 2015 9/10

6. Disciplinnämndens beslut 9/10

7. Skrivelsen från Stockholmssektionen 11/10

8. Södras protokoll 16/10

9. FB uppgifter 17/10

10. Icke hänvisning 23/10

11. SKK Cs protokoll nr 4 och föredragningslista till nr 5 26/10

12. Nya raser ej erkända av FCI 26/10

13. Protokoll Norra avdelningen 29/10

14. CS Protokoll nr 9 29/10

15. FB uppdatering 30/10

16. Icke hänvisning 512 30/10

17. Minnesanteckningar från ordförande konf. 30/10

18. Nya hemsida 1/11

19. Tackkort 2/11

20. Medlemsrapporter 4/11

21.Beviljade SPK utställningar 2013 ankom 5/11

22 Mail från PU angående rasparaden på Hund 2012. Med idéer runt utformningen. Beslöts att Carol Edholm svarar på mailet.

§120 Rapporter

Inget att rapportera denna gång

§121 Övriga frågor

Datum för verksamhetskonferens fastställdes till 16/3-2013

Beslöts att verksamhetsberättelserna från sektioner och ombud är Mellansvenskas sekreterare tillhanda senast 31/12- 2012.

Styrelsen önskar få ta del av protokoll eller minnesanteckningar från sektioner och ombud för att kunna vara till största möjliga hjälp och stöd

§122 Nästa möte

Torsdagen den 10/1-2013 kl.17.00 i Eskilstuna på Vilsta sporthotell, Anna-Lena beställer maten.

Vid Protokollet:

Anna-Lena Jönsson, tillförordnad sekr.

Carol Edholm, Ordförande

Caroline Silvarö,  Av mötet vald justerare

—————————————————————————————————————————————————

Protokoll nr 9 fört vid ordinarie telefonmöte med Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen tisdagen den 25 september 2012.

Närvarande:

Carol Edholm- Ordförande, Christina Sohlman, Reija Hyttinen, Sofia Nandrup, Carolina Carlsson, Carina Carlsson, Mia Borg,  Anna-Lena Jönsson.

Caroline Silvarö från § 96.

§ 94 Mötets öppnande.

Ordförande Carol Edholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 95

Till mötets sekreterare valdes Anna-Lena Jönsson

§96 Fastställande av dagordning.

Mötet beslöt att anta dagordningen i sin helhet utan tillägg.

§ 97

Till Justerare av protokollet valdes Carolina Carlsson.

§ 98 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning.

Protokoll nr 6: Ang § 68. Bankgiro är upprättat och fungerar utmärkt.

5 stycken ”gamla” klipphäften, beställda och betalda, har anlänt från Norra avdelningen .

Därefter lades protokollet till handlingarna.

Protokoll 7, § 82 Konstaterades att  paraplyer nu är beställda och försäljningspriset kommer att bli ca 150:-/st. Kommer att tas med till Sandviken för försäljning.

Därefter lades även detta protokoll till handingarna.

Protokoll 8 telefonmöte. Efter genomgång, lades även det till handingarna.

§99 Ekonomi.

Ekonomin är fortsatt god. Kassör Carina Carlsson har haft ett möte med revisor Lotta Sandell för genomgång av bokföringen. Efter ett fåtal önskemål om mer detaljerad bokföring på vissa områden , fanns inget att invända .Rapport om genomgången är skriven av Revisor och tillhanda hålles av densamme. Beslutades av revisor och kassör att ett nytt möte skulle ske innan bokslut och årsmöte.

Det konstaterades att stamboksavgiften till Svenska kennelklubben för 3 utställningar inte har inkommit till kassör Carina.

Beslutades att kassör Carina Karlsson skall gå på en önskad kvällskurs i bokföringsprogrammet. Kostnad ca 1100:-

§100 Utställningar.

Historik och kommande.

Gubbängen den 8/9

En mycket trevlig dag med fint väder och ca 50  st deltagande pudlar, samt 111 hundar i övriga raser.

Beslutades att vi tar en gemensam snabb, kort genomgång av organisationen för dagen vid samling för funktionärerna, vid varje utställning.

Kommande utställningar

Sandviken- 119 pudlar anmälda

Bestyrelsen består av : Anna-Lena Jönsson, Carina Carlsson  och Marita Nordin. På utställningen kommer det att vara en passiv domarelev.

Sekretariatet: Kjell Sohlman, Carolina Carlsson /Caroline Silvarö

Vandringspris ansvarig: Marita Nordin.

Carolina Carlsson tar Storpudeldomaren till Scandic Nord i Uppsala.

Sofia Nandrup undersöker kostnaderna för att ta tåg till Sandviken, för att vara funktionär.

Beslöts att Anna-Lena Jönsson tillfrågar CCClub om ett utställnings samarrangemang  i feb. eller  okt  2015.

§101 Hund 2012 (Hundmässan)

Beslöts att Caroline Silvarö visar styrelsen ett förslag på hur SV. Pudelklubbens rasmonter skall se ut på mässan, vid nästa styrelsemöte.

Bemanningen av montern – Beslöts att Christina Sohlman och Sofia Nandrup sköter arbetet med detta. Det uppdrogs till Christina att ta kontakt med Cs sekreterare för informationen från SKK. 

§102 Aktiviteter/Utbildning

Utbildningsdagen den 24/11 är utannonserad i pudelnytt.

Verksamhetskonferens- Beslutades att skjuta på densamme till snarast efter årsmötet, för att möta upp eventuella nya funktionärer i organisationen på bästa möjliga sätt. Det uppdrogs till Carolina Carlsson att ta fram ett nytt förslag på datum vid nästa styrelsemöte.

§103Pudelnytt/ Hemsidan / Kalendern / FB

Pudelnytt skall komma i slutet av september. Tidningen har fått ny redaktör- Yvonne Karlsson.

Hemsidan – Avdelningarna kommer att få samma utseende men en annan färgsättning.

Kalendern – Inget att rapportera

FB- Kontinuerliga rapporter Mailas ut till styrelsen angående antalet besökare.

§104 Inkomna skrivelser.

SKK-Nyutexaminerad pudeldomare: Per Svarstad och Jan Törnblom

SKK- Länsklubbarnas utställningsschema för 2015

SKK samt CS sekr.: Sista datum för justering av utställningar 2013

SKK- Icke hänvisning ( 2 st.) Ej pudeluppfödare

SBK- Utdrag ur protokoll från möte 2012-08-03-04 från tävlings och provutskottet.

SBK- Förtydligande gällande registreringsbevis för utländska hundar på tävling.

SKK- Regler för utställningskommitténs funtionärsstipendium. Styrelsen förde diskussioner ang. . nomineringar. Diskussionerna skall återupptas på nästa styrelsemöte.

Nominering till Hamilton plaketten senaste datum 15 nov. diskuteras ytterligare på nästa möte.

Nominerings förslag för SPK´s förtjänsttecken skall lämnas till CS innan den 1/11. Beslöts att styrelsemedlemmarna funderar och kommer med eventuella förslag till sekreterare i SPK M snarast.

Skrivelse från Barbro Bäcker angående hyresbidrag ansökan avslås, då sökande inte är ombud eller funktionär i någon sektion och kursen anordnad på eget initiativ.

§105Rapporter

Från MH kommittén Styrelsen rekommenderar att MH,n läggs så långt det är möjligt utanför  SPK mellans utställningshelger.

Södermanland- Inga inrapporterade kurser i höst, styrelsen undersöker.

Värmland- Inga inbetalningar till sektionen ännu kassör Carina Carlsson kollar av.

Läger sektionen har styrelsemöte den 4/10- rapport därifrån på nästa möte.

Täby- Roslagen, Kan inte lägga in i sektionen kalender eller på sektionens hemsida. Just nu ser det tyvärr likadant ut för alla ombud och sektioner. Hemsidesansvariga arbetar på ärendet.

§106 Övriga frågor

En rapport från ordförandekonferensen lämnas av Ordförande Carol Edholm och Christina Sohlman vid nästa styrelsemöte.

§107 Nästa möte

Måndagen den 12/11  kl.17.00 i Eskilstuna på Vilsta sporthotell, Anna-Lena  beställer maten.

Vid Protokollet:

Anna-Lena Jönsson, tillförordnad sekr.

Carol Edholm, Ordförande.

Carolina Carlsson, Av mötet vald justerare

————————————————————————————————————————————————–

Protokoll nr 8 fört vid extra insatt telefonmöte 4 september 2012.

Närvarande var, Carol, Reija, Mia, Anna-Lena, Sofia och Caroline.

Ej närvarande var, Christina, Carolina, Carina.

§ 91

Frågan ställdes om SPK Mellans Verksamhetskonferans. Beslut togs att den skall hållas

dagen efter vår Utbildningsdag som är den 24 november. Alltså är Verksamhetskonferansen

den 25 november. Inbjudan skickas ut till berörda Ombud och Sektioner och i det utskicket

följer ”lathund” för sektioner och Ombud med.

Beslut togs att lokal för dessa två aktiviteter bokas av Carol.

§ 92 Fråga om handboken.

Beslutades att Handbok för styrelse skall mailas ut igen till Mellans styrelse.

§ 93 Fråga om Domarförslagen till våra utställningar.

Beslut togs att Domarkommittén skall lägga fram sina förslag av domare till våra utställningar till styrelsen och valet av domare skall göras i samråd av båda parter.

Hallsberg 4 september 2012

Vid protokollet

Mia Borg, sekreterare

Carol Edholm, ordförande

Reija Hyttinen, av mötet vald justerare

——————————————————————————————————————————————————-

Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte med Svenska pudelklubben, Mellansvenska avdelningen i Eskilstuna onsdagen den 22 augusti 2012.

Närvarande: Carol Edholm , Reija Hyttinen, Christina Sohlman, Sofia Nandrup, Carina Carlsson, Anna-Lena Jönsson, Carolina Carlsson, Caroline Silvarö.

Meddelad frånvaro, Mia Borg.

§ 77 Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnade mötet.

§ 78 Val av sekreterare för mötet.

Caroline valdes till sekreterare för mötet.

§ 79 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 80 Val av justerare.

Sofia och Carol valdes att justera dagens protokoll.

§ 81 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning.

Bordlades till nästa möte.

§ 82 Ekonomi/inköp.

Carina har köpt en skrivare enligt tidigare beslut . Beslut togs att köpa in bord, Christina ansvarar för det. Beslut togs att köpa in paraplyer och det ansvarar Caroline för. Ekonomin är fortsatt god.

§ 83 Utställning.

Historik;

Christina redogjorde för utställningen i Askersund 11 aug, den fungerade jättebra.

Kommande;

Carina och Carolina tar hand om domarna i Sandviken.

Allt är klart inför utställningen på Gubbängen 8 sept.

§ 84 Aktiviteter.

Istället för seminariehelgen, bryter vi ner den och gör den till en utbildningsdag. Uppfödarutbildningen startar igen i november i Stockholm, kursledare är Ewa Gille.

§ 85 Pudelnytt/hemsida/kalender/fb.

Vi avvaktar med mellansvenskas hemsida till huvudsidan är klar. Beslöts att Caroline hjälper till med hemsidan.

§ 86 Inkomna Skrivelser

SPK/CS

Ordförandekonferens

Medlemsrapport juni

Länsklubbarnas utställningar 2015, gm SKK

Protokoll nr 6-7-8

2014 års utst / Pudelnationalen gm SKK

Medlemsrapport Juli

Medlemsstatistik

Norra Avd,

Protokoll nr 6-7

Södra Avd,

Protokoll nr 7-8

Västra avd,

Protokoll nr 6-7

SKK gm SPK Cs,

Protokoll 2 / 2012

Korrigering från STOKK

Disciplinärende

Nya avtal för uppfödare

Icke hänvisning (ej pudel)

Disciplinärende (ej pudel)

Auktorisation exteriördomare – Pudel

Bestyrelserapport, ny blankett

2014 års utst/Pudelnationalen

Icke hänvisning 2 st pudeluppfödare

Beslut om mellanpudel. Oacceptabelt beteende

Andnings dvd, Svenska och Engelska

Stockholms Hunddag

Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf

Info om tillträdesförbud

Inbjudan Stockholms hunddag

Rasklubbstorg

Icke hänvisning 2 st (ej pudel)

SBK

Info ang rallylydnad

Ansökan om prov 2013

Övriga

Veckouppdateringar från facebook

Invitation to the Club Winner Show and the Austrian Winner Show

§ 87 Rapporter

Glädjande är att vi i Mellan åter i år har ökat i medlemsantal. Fanns inget att rapportera från Sektioner och Ombud.

§ 88 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 89 Nästa möte

Nästa möte som är telefonmöte är den 25 september 2012 klockan 20.00.

§ 90 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Eskilstuna 22 augusti 2012

Vid protokollet:

Caroline Silvarö/suppleant

Carol Edholm/ordförande

Sofia Nandrup/ledamot

__________________________________________________________

Protokoll nr 6 fört vid styrelsemöte med Svenska pudelklubben, Mellansvenska avdelningen i Eskilstuna måndagen den 4 juni 2012.

Närvarande:

Carol Edholm , Reija Hyttinen, Christina Sohlman, Mia Borg, Sofia Nandrup, Carina Carlsson, Anna-Lena Jönsson, Carolina Carlsson, Caroline Silvarö.

§ 63 Mötets öppnande.

P g a Ordförandens dåliga röstförmåga, tog Anna-Lena över mötet och hälsar alla välkomna.

§ 64 Val av sekreterare för mötet.

Mia valdes till sekreterare för mötet.

§ 65 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 66 Val av justerare.

Reija valdes att justera dagens protokoll.

§ 67 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning.

Tidigare protokoll godkändes. Inget att uppfölja av tagna beslut.

§ 68 Ekonomi/inköp.

Carina redogjorde för hur det går med Nordea. Är fortfarande inte klart utan verkar ha ”hamnat mellan två stolar” men ska vara klart snart. Carina har lagt in redovisningen i ett nytt program som hon tycker är lättare att jobba med, och därmed gjort om hela bokföringsprogrammet. Ekonomin är fortsatt god. Beslutades att vi ska övergå till Bank Giro istället för Postgiro, för att hålla ner kostnaderna. Carina lyssnar med CS för vägledning i ämnet samt tittar på vilken bank som passar oss. Beslutades att Carina får inköpa ett st kombinerad skrivare/scanner/kopiator till en kostnad av högst 1000 kronor. Då frågor om klipphäften ställs, och vi inte har några fick Mia i Uppdrag att höra med Norra om de har några utav de ”gamla” kvar. Samt att Mia kontaktar CS i frågan om det ”nya” klipphäftet hur det ligger i tiden.

§ 69 Utställning.

Historik;

Gubbängen 17 maj, gick jättebra. Mycket nöjda utställare och funktionärer. Det var ca 50 pudlar och ca 150 övriga raser.

Taxinge 2 juni, Domare, funktionärer och utställare var nöjda över utställningen som sådan, men sen kan vi inte rå för väder och vind. Tyvärr så regnade det och blåste hela dagen, men allt fungerade bra.

Kommande;

Askersund 11-12 augusti, då har vi samarbete med SKK/ÖLKK. Mellan på lördag 11 och ÖLKK pudel söndag 12.

Planeringen inför den utställningen är så gott som klar.

Gubbängen 8 september, planering inför den är på god väg.

Diskussion fördes om hur vi kan få en bättre struktur på utställningarna, både före-under-efter. Vi diskuterade även datum för utställningarna, vinter-vår-sommar-höst. När ska vi vara ute och eller inne.

§ 70 Aktiviteter.

Caroline och Carolina har gått kurs för Certifierad utställningsansvarig. Och det innebär att Mellan har 5 st certifierade ansvariga, Caroline, Carolina, Christina, Anna-Lena och Gunilla Sandberg.

Styrelsen Beslöt att betala för eventuell extra avgift utöver anmälningsavgiften, som arrangerande klubb tar ut för att anordna ett pudel MH.

De olika kommittéerna skall sammanfatta en beskrivning över vad de arbetar för och med. Skickas till Mia för att läggas ut på hemsidan och facebook.

§ 71 Pudelnytt/hemsida/kalender/fb.

Reija talar om att hon måste ha in materialet till PN senast den 1,a för att hinna med allt som ska göras innan tidningen går i tryck, och önskar alla kunde respektera detta då senare inkommit material försenar tidningen.

Hemsidan Svenska Pudelklubben är ”nästan” klar, ngt vi hört innan och vi väntar med spänning.

§ 72 Inkomna Skrivelser Skrivelserna gicks igenom, samt att de innan mötet skickats ut via mail förkännedom och läsning.

§ 73 Rapporter

Pudellägerplaneringen är snart klart, och vid skrivande stund fanns 2 platser kvar.

Uppfödarträff i Närke, är lagt till hösten.

Östergötland har inget ombud just nu, vi skriver att vi söker det på hemsidan, fb och i PN.

§ 74 Övriga frågor

Profilkläder/artiklar togs upp igen, Caroline tittar på detta och mailar ut materialet igen. Efterfrågan på

nummerlappshållare har vi fått många gånger så vi tittar också på om vi kan ta fram en dylik.

Vi tittar på en logga bild som vi kan ha på våra profilartiklar.

Funktionärsvästar skall användas av funktionärer på utställningarna så övriga ser lättare vilka som jobbar.

§ 75 Nästa möte Nästa möte som är telefonmöte är den 18 juli 2012 klockan 19,30.

§ 76 Avslutning Ordförande för mötet Anna-Lena, tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Eskilstuna 4 juni 2012

Vid protokollet:

Mia Borg, sekreterare

Carol Edholm, ordförande

Reija Hyttinen, justerare

__________________________________________________________

Protokoll nr 5 fört vid telefon-styrelsemöte med Svenska pudelklubben, mellansvenska avdelningen måndagen den 16 april 2012.

Närvarande: Carol Edholm , Reija Hyttinen, Christina Sohlman, Mia Borg , Sofia Nandrup, Carina Carlsson, Anna-Lena Jönsson, Carolina Carlsson.

Caroline Silvarö kom in vid § 53.

§ 49 Mötets öppnande.

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 50 Val av sekreterare för mötet.

Mia valdes till sekreterare för mötet.

§ 51 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 52 Val av justerare.

Carina valdes att justera dagens protokoll.

§ 53 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning.

Tidigare protokoll godkändes. Inget att uppfölja av tagna beslut.

§ 54 Ekonomi/inköp.

Teckningsavtal: Vårt betalningskonto på banken tecknas av kassör och ordförande var för sig, och övriga konton tecknas av kassör och ordförande tillsammans. Carina talade om att det ännu inte var klart med Nordea angående nya styrelsens firmateckning. Carina skall maila ut de digitala blanketterna för uppdragsredovisning till de nya i styrelsen. Ekonomin är fortsatt god. Frågan om Postgiro togs upp, diskuterade om vi ska behålla det eller byta till bankkonto. Vi kom överens om att vi ska ta upp det igen på nästa möte som är fysiskt. Beslut om beställning och inköp av 3 stycken ringsekreterar väskor, har tagits via mail.

§ 55 Utställning.

Personal frågan samt sponsring till utställningarna diskuterades. Domare och ringsekreterare är klart. Taxinge utställningen skall bli något extra då det är en jubileumsutställning. Beslut att göra en facebooksida för Taxinge har tagits via mail. Mia visade ett förslag på en jubileumsbild (logga) för facebooksidan, men den godkändes ej utan Carol ville att Reija tittar på om någon annan kan hjälpa till att göra en front bild (logga) till jubileumsutställningen samt ev en sponsrad tavla av den samma som BIS pris. Carina pratar med Anna Törnlöv om domarbiten. Vi diskuterade utställningskatalogen, hur ska den se ut, ska den ingå för utställare och vad den ska kosta. Beslöts att på Taxinge ingår katalog och även en ”pudelpenna” för utställarna. Utställningskommittén har haft möte där utställningarna i Gubbängen och Taxinge diskuterades. Anna Törnlöv är invald i domar/utställningskommittéerna. Sofia i samrådan med Christina fick i uppdrag att titta på utställningsplats i Östergötland inför sommarutställningen 2013, då ingen plats är bokad ännu.

§ 56 Aktiviteter.

Har beslutits via mail att Caroline och Carolina skall gå kurs för Certifierad utställningsansvarig. Kursen är pågående nu när detta möte hålls och är tillfredsställande. Viltspårkurs börjar 17 april. Vi har MH i Valbo 12 maj, där Gunn Storgårds är ansvarig. Uppfödarträffar i Stockholmsområdet fortsätter den 24 maj.

Beslut har tagits via mail, att starta olika kommittéer ; Domarkommitté, Reija Hyttinen (kontaktperson) 0705-902886, viceordf.mellan@pudelklubben.se ) Utställningskommitté, Christina Sohlman (kontaktperson) 0706-310160, ledamota.mellan@pudelklubben.se ) MH kommitté, Sofia Nandrup (kontaktperson) Tel: 0706-61 85 84 ledamotb.mellan@pudelklubben.se Viltspårkommitté, Carol Edholm (kontaktperson Tel: 0703-78 58 87 ordf.mellan@pudelklubben.se Monter kommitté, Caroline Silvarö (kontaktperson) Tel: 0735-34 00 33 suppleanta.mellan@pudelklubben.se

§ 57 Pudelnytt/hemsida/kalender/fb.

Reija gör sammanställningen för PN som kommer, då Hanna Bengtsson har förhinder. Hemsidan Svenska Pudelklubben är på gång igen. Den nya sidan förevisades på Pudelfullmäktige. Dock var inga undersidor till avdelningarna planerade vid pf. Beslöts att göra en facebookgrupp inför jubileumsutställningen, ansvarig är Mia.

§ 58 Inkomna Skrivelser

Skrivelserna gicks igenom, samt att de innan mötet skickats ut via mail förkännedom och läsning.

§ 59 Rapporter

Lägersektionen har haft möte, planeringen inför årets läger rullar på.

§ 60 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 61 Nästa möte

Nästa möte är 4 juni 2012 i Eskilstuna.

§ 62 Avslutning ’

Ordförande tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Hallsberg 16 april 2012

Vid protokollet

Mia Borg/sekreterare

Carol Edholm/ordförande

Carina Carlsson/ledamot

__________________________________________________________

Protokoll nr 4 fört vid styrelsemöte med Svenska pudelklubben, mellansvenska avdelningen i Eskilstuna onsdagen den 29 februari 2012.

Närvarande: Carol Edholm, Carina Carlsson, Christina Sohlman, Sofia Nandrup , Anna-Lena Jönsson, Mia Borg, Carolina Carlsson.

Anmält förhinder: Reija Hyttinen, Caroline Silvarö.

§ 35 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 36 Val av sekreterare för mötet

Mia valdes till sekreterare för mötet.

§ 37 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 38 Val av justerare

Sofia valdes att justera dagens protokoll .

§ 39a Tidigare protokoll/beslutsuppföljning

Tidigare protokoll kunde ej gås igenom, då de ej kommit tillbaka från justerare. Bordlägges till nästa möte.

§ 39b Fastställande av styrelse

Den nya styrelsen fastställdes och klubbades.

Carol Edholm, Ordförande

Reija Hyttinen, Vice Ordförande

Mia Borg, Sekreterare

Carina Carlsson, Kassör

Christina Sohlman, Ledamot/Utställningsansvarig

Sofia Nandrup, Ledamot

Anna-Lena Jönsson, Ledamot

Caroline Silvarö, Suppleant

Carolina Carlsson, Suppleant

Au; Carol Edholm, Carina Carlsson, Christina Sohlman.

§ 40 Ekonomi/inköp

Ekonomi och likviditet är god.

1,a leveransen av 70 årspudeln har kommit. Beslöts att göra ett inköp av sockel och plakett till 70 års

statyetten.

§ 41 Utställningar

Historik: Gnestautställningen i februari fungerade bra. Dock bör vi se över hallens Cafeteria till nästa gång, då varorna tog slut innan utställningen var klar. Utställare måste städa efter sig bättre, fanns mycket att påpeka där.

Kommande;

17/5 Gubbängen Inofficiell

2/6 Taxinge Slott Officiell

Klart med domare till dessa två.

11/8 Askersund Officiell

8/9 Gubbängen Inofficiell

§ 42 Aktiviteter/Utbildningar

12/5 är det MH i Valbo, den blev fulltecknad innan den hann publiceras på vår hemsida, pga. att inbjudan

figurerade på vissa forum innan SPK-Mellan publicering. Måste se över.

Carol meddelar att uppfödarträffarna utföll till belåtenhet, första träffen var 20 personer med. Och deltagarna vill ha träffar oftare. Nästa träff är 24 maj.

En uppfödarcirkel diskuterades, med samma upplägg som SKK.

Pudelseminariet (Uppfödarseminariet) diskuterades och ett nytt datum fastslogs till 10-11 november.

§ 43 PudelNytt/Hemsida/Kalender/facebook.

Hanna Bengtsson fortsatt kontaktman för PudelNytt.

Mer information läggs ut på hemsidan istället för i PN, då hemsidan besöks lättare.

§ 44 Skrivelser.

SPK/CS

. Medlemsrapporter

. Protokoll

SPK/övriga

. Protokoll 1/2012 Västra

. Protokoll 1/2012 Norra

. Redaktören PN

Övriga

. facebook uppdateringar

§ 45 Rapporter

Ingenting att rapportera.

§ 46 Övriga frågor

Kontaktpersoner för Ombud/sektioner utsågs.

. Carol – Stockholm/Nynäshamn.

. Mia – Värmland/Östergötland.

. Carina – Falun.

. Christina – Hela Södermanland.

. Sofia – Lägersektionen.

. Anna-Lena – Täby/Roslagen.

. Caroline – Örebro.

. Carolina – Uppsala/Enköping.

Vi diskuterade olika kommittéer, och dess utseende.

Domarkommitté,

Utställningskommitté,

MH-kommitté,

Monterkommitté,

Viltspårkommitté.

Vi pratade om att ordna lite finare priser till vår Jubileumsutställning i Taxinge.

Och vi pratade även om format/utseende på utställningskatalogen.

SPK-Handboken skall sändas ut till våra styrelsemedlemmar.

§ 47 Nästa möte

Nästa möte, telefonmöte 16 april 2012, kl 19,30.

§ 48 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Mia Borg/Sekreterare

Carol Edholm/Ordförande

Sofia Nandrup/Justerare

——————————————————————————————————————————————-

Protokoll nr 3/12  fört vid konstituerande möte,  med Svenska pudelklubben, Mellansvenska avdelningen  lördagen den 11 februari 2012, Boglösa Bygdegård, Enköping.

Närvarande: Carol Edholm,Christina Sohlman, Mia Borg, Reija Hyttinen, Sofia Nandrup, Caroline Silvarö och Carolina Carlsson.

Meddelat förhinder: Anna-Lena Jönsson. Carina Carlsson.

§ 27   Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28    Val av sekreterare för mötet

Mia valdes till sekreterare för mötet.

§ 29    Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 30     Val av justerare

Christina valdes att justera dagens protokoll.

§ 31     Val av specifika poster för ledamöter

Vice ordförande, Reija Hyttinen

Sekreterare,   Mia Borg

Kassör,    Carina Carlsson

Arbetsutskott, Carol Edholm, Carina Carlsson, Christina Sohlman.

§ 32      Teckningsrätt   

Beslöts att samtliga konton i Nordea , som Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen innehar, tecknas av Carol Edholm och Carina Carlsson var för sig. Firmatecknare är Carol Edholm och Carina Carlsson. Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen har sitt säte i Stockholm med organisationsnummer 802017-7047. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 33      Nästa möte

Nästa möte är den 29 februari 2012 i Eskilstuna.

§ 34     Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mia Borg/sekreterare

Carol Edholm/ordförande

Christina Sohlman/ledamot

__________________________________________________________

Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen den 11 februari 2012 i Boglösa bygdegård, Enköping.

Ordförande Gunilla Sandberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Justering av röstlängden

Röstlängden lästes upp och fastställdes. 42 medlemmar var närvarande. En medlem tillkom från och med § 15.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Björn Langbeck valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring

Margareta Nordin hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Berith Eliasson och Lena Jonsson.

§ 5 Beslut om närvaro

Endast medlemmar var närvarande.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Fann mötet att så skett.

§ 7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberät telsen samt balans och resultaträkningen genomgicks och diskuterades. I berättelsen för sektioner och ombud skall under Stockholmssektionen stå: Fem valpkurser har hållits med Agneta Karlsson, Kristina Sahlström och Annika Larsson som instruktörer. I
Täby/Roslagssektionens styrelse har även Marianne Bladh ingått. Under rubriken Enköping tillades: Cecilia Hamilton har varit ombud och bl.a. genomfört pudelpromenader och under Falun skall Anna Granlöf stå som ombud. Spårkursen i norra Värmland leddes av Hanna Bengtsson och Fredrik Strömberg. Revisorernas berättelse upplästes. Samtliga dokument lades därefter till handlingarna.

§ 9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Fastställdes balans och r esultaträkning samt beslöts att uppkommen vinst överföres i ny räkning.

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit styrelsen

Inga sådana uppdrag förelåg.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes med två ändringar: – uppfödarseminarium skall i stället kallas pudelseminarium – verka för att fler MH arrangeras.

§ 12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Styrelsens förslag till budget genomgicks och fastställdes.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Carol Edholm valdes enhälligt till ordförande. Carina Carlsson, Mia Borg och Sofia Nandrup valdes till ordinarie ledamöter på två år. Reija Hyttinen och Anna- Lena Jönsson valdes till ordinarie ledamöter på ett år. Carolina Carlsson valdes till suppleant på två år. Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Caroline Silvarö, i andra hand Carolina Carlsson.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i stadgarna

Charlotte Sandell och Ingela Livchitz valdes till revisorer på ett år. Gunilla Bergstrand och Birgitta Nilsson valdes till revisorssuppleanter på ett år. Från revisorerna framfördes krav på uppföljning av ekonomin i juni och december samt däremellan kvartalsredovisn ing.

§ 15 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma

Genom sluten omröstning utsågs 11 ombud till pudelfullmäktige. Till suppleanter utsågs övriga fem föreslagna medlemmar. Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna

Till valberedning valdes Barbro Lundström på två år. Kristina Sahlström och Gunilla Sandberg valdes på ett år med Gunilla Sandberg som sammankallande.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13- 16

Beslöts om omedelbar justering av §§ 13– 16.

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärend e skall vara skriftlig. Tillårsmötet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till
beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men ej till beslut.

* Motion om att Pudel-SM skall anordnas varje år men med ett valfritt datum. Mötet biföll motionen.

* Motion angående utvärdering av hälsoprogrammet avseende HD hos storpudel. Mötet biföll motionen

* Motion om att SPK

– dels påbörjar arbetet med att komma fram till en rasprofil för de fyra pudelvarianterna

– dels mer aktivt verkar för utbildning kring nyttan och syftet med att MH – beskriva sina hundar Mötet avslog det första yrkandet och biföll det andra yrkandet.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande överlämnade klubban till avdelningens nyvalda ordförande Carol Edholm, som avslutade mötet och tackade Björn Langbeck för ett väl genomfört möte.

Därefter tilldelades Susanne Gustafsson SPKs förtjänsttecken för sina insatser för klubben. Priser, diplom och blommor delades ut till årets – utställnings, – lydnads, – viltspårs, – bruks, – agility, -rallylydnads, – och SAR – pudlar samt till ett antal nybl ivna champions av olika slag.

Slutligen avtackades Gunilla Sandberg, Susanne Gustafsson och Hanna Bengtsson, som avgått ur styrelsen.

Vid protokollet

Margareta Nordin sekreterare

Justeras

Björn Langbeck ordförande

Berith Eliasson

Lena Jonsson

bil.1

Delegater till Pudelfullmäktige

Antal röster

Kristina Sahlström 36

Carol Edholm 34

Ann – Charlotte Hillberger 34

Berith Eliasson 33

Lena Ilemyr 29

Linda Penttilä 27

Reija Hyttinen 27

Sofia Nandrup 26

Annika Tungel 23

Carina Enberg 23

Mia Borg 19

Suppleanter

Maria Modig 18

Peter Strand 17

Caroline Silvarö 17

Eva Werther 15

Carolina Carlsson 6

__________________________________________________________

Protokoll nr 2 fört vid telefon-styrelsemöte med Svenska pudelklubben, mellansvenska avdelningen  torsdagen den 2 februari 2012.

Närvarande: Gunilla Sandberg, Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Hanna Bengtsson, Carol Edholm, Mia Borg och Caroline Silvarö.

Meddelat förhinder: Carina Carlsson.

§ 17 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 18  Val av sekreterare för mötet

Mia valdes till sekreterare för mötet.

§ 19 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 20  Val av justerare

Hanna valdes att justera dagens protokoll.

§ 21 Ekonomi/inköp

Beslöt om inköp av 70 års pudeln. Till en kostnad av 20000 kr.   Beslöts att vinnaren under den kommande 10-årsperioden, erhåller resecheck till ett värde av 5000 kr.

§ 22 Utställning

Om möjligt ska ett pudelhuvud med till Gnestautställningen som förevisningsobjekt då dessa ej har kommit ännu. Vinnarna på Gnestautställningen får denna i efterskott via post.                                                                                                                                                        Diskuterade framtida arrangemang runt domare till våra utställningar.

§ 23 Aktiviteter

Beslöts att ställa in Pudelseminariet 3-4 mars på grund av för få anmälningar. Carol tar kontakt med berörda föredragshållare.                 Beslöts att betala ut ersättning till de föredragshållare som vill ha det, eller att de står kvar som föredragshållare till hösten.

§ 24 Årsmöte

Styrelsen ses senast klockan 12.00 vid Årsmötet, för iordningsställande av lokalen.  Margareta Nordin är tillfrågad som sekreterare för mötet och hon har tackat ja.

§ 25 Nästa möte

Nästa möte är Årsmötet/konstituerandemötet den 11 februari 2012 i Enköping

§ 26 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet .

Mia Borg/suppleant

Gunilla Sandberg/ordförande

Hanna Bengtsson/ledamot

__________________________________________________________

Protokoll nr 1 fört vid styrelsemöte med Svenska pudelklubben, mellansvenska avdelningen i Eskilstuna onsdagen den 25 januari 2012

Närvarande: Gunilla Sandberg, Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Hanna Bengtsson, Carina Carlsson, Carol Edholm, Mia Borg och Caroline Silvarö

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Mia valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 4 Val av justerare

Hanna valdes att justera dagens protokoll

§ 5 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning

Tidigare protokoll godkändes och lades till handlingarna.  Beslöts att göra visitkort med Mellansvenskas logga på och att Caroline tar fram en bra mall.

§ 6 Ekonomi/inköp

Susanne redogjorde för ekonomin som är fortsatt god.Budgetförslaget för, verksamhetsåret 2012 gicks igenom och fastslogs.Nya CK-pokaler, 40 stär inköpta och levererade för kommande utställningar.  Beslöts beställa visitkort från Vistaprint

§ 7 HUND 2011

Vi tackar familjen Sohlman och Caroline för,   väl genomfört arbete med montern på Stockholms Hundmässa.

§ 8 Utställningar

Gnestautställningen diskuterades. Sommarutställningen på Taxinge Slott står under namnet Södra Mälardalen. Beslöts att ändra på hemsidorna. Beslöts att sommarutställningen blir både Vivian Ahlbergs Minnesutställnings och en jubileumsutställning. Beslöts att beställa deltagarband till samtliga utställare på jubileumsutställningen. Beslöts att IBAN- och SWIFT-nummerskall stå med i annonserna till våra utställningar.

§9 Aktiviteter/Utbildningar .                                                                                                                                                                                                                        Pudelseminariet och dess låga anmälningsantal samt planerna för vårens aktiviteter diskuterades.

§ 10 Årsmöte                                                                                                                                                                                                                                      Verksamhetsberättelseför 2011, samt verksamhetsplan för 2012 lästes igenom, godkändes och styrelsen skrev under. Mia i samråd med Gunilla ordnar blommor till berörda personer på årsmötet.  Sekreterare för årsmötet är tillfrågad och har tackat ja. Medlemskontrollant är Susanne. Förtäring till mötet ordnas av Caroline och Christina.

Belöts att smörgåstårta skall serveras till förtäring. Inkomna motioner gicks igenom.                                                                                             Hälsoprogram avseende HD/Storpudel insänt av Maria Finn. – Avslogs

Pudel SM/rörligt datum, insänt av Linda Penttilä.–Bifölls.

Rasprofil för MH och BPH, insänt av Hanna. Hanna var inte medverkande i beslutet av sin inlämnade motion. – Bifölls.                                                                                                                                                                                                       

§ 11 Pudelnytt-Hemsidan-Kalendern-FB

Beslöts att annons om Minnes/jubileumsutställningen i augusti skall finnas i PudelNytt. Hanna meddelar, att hon gärna fortsätter som manusansvarig för PudelNytt.

§ 12 Skrivelser  

SPK/CS

 • Medlemsrapporter
 • Skrivelse nya medlemsavgifter
 • Protokoll nr 12-13
 • Bästalista på utställningspudlar
 • Minnesanteckningar fr ordf,konf
 • Motioner 3 st
 • Årets Agilitypudlar
 • Ang nya avgiften till CS

SKK

 • Hänvisning och icke hänvisning
 • Disciplinärenden
 • Föreningskommittén
 • Nya ytställningsregler
 • Fastställande av RAS
 • Ny mailadress för PM/domarlistor och utlänska domare
 • Ny ersättning  till ringsekreterare och domare vid utställning
 • Protokoll nr 6/2011

Övriga

 • Mail från Örebropudlarna
 • Från Caroline Arogen, uppgifter vid lydnadsträning
 • Protokoll nr 11-12 från Västra
 • Protokoll nr 10-11 från norra

§ 13 Rapporter

Susanne rapporterade att Östra Södermanland har startat en lydnadsträningskurs.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är Årsmötet 11 februari 2012 i Enköping

§ 16 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Mia Borg/suppleant

Gunilla Sandberg/ordförande

Hanna Bengtsson/ledamot