Protokoll: 2011

Protokoll 2011

_______________________________________________________

Protokoll nr 9 fört vid styrelsemöte med Svenska pudelklubben, mellansvenska avdelningen i Eskilstuna tisdagen den 22 november 2011

Närvarande: Gunilla Sandberg, Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Carina Carlsson, Carol Edholm, Mia Borg och Caroline Silvarö

Meddelat förhinder: Hanna Bengtsson

Adjungerade: Anders Daniels och Christina Johansson från valberedningen.

§ 102 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Anders Daniels och Christina Johansson presenterade sina förslag och idéer, och lämnade därefter mötet.

§ 102b

Caroline valdes till mötets sekreterare. Eva Kristiansson har av personliga själ valt att lämna styrelsen.

§ 103 Fastställande av dagordningen

Tillägg gjordes av § 102b

§ 104 Val av justerare

Christina Sohlman valdes att justera dagens protokoll

§ 105 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning

Tidigare protokoll godkändes och lades till handlingarna. Uppsalasektionens plusgiro är avslutat. Inköp av förkläderna bordläggs tillsvidare. Signalvästarna är inköpta 2008. Beslöts att Caroline tar reda på om vi kan beställa fler.

§ 106 Ekonomi/inköp

Ekonomin fortsatt god. Inköp av visitkort bordläggs tillsvidare. Beslöts beställa, 39 st små och 1 st stor jubileumspudel.

§ 107 HUND2011

Monterbemanningen är ej klar för lördagen. Christina kontaktar Gunn Storgårds för att se hur vi kan göra. Beslöts att sälja kalendrar och raskompendium i montern.

§ 108 Utställningar

Beslöts att avstå från en utställning 2014 till förmån för Pudelnationalen. Beslöts att ha en jubileumsutställning hösten 2012. Beslöts att Caroline är kontaktperson för försäljare på utställningar.

§ 109 Aktiviteter/Utbildningar

Carol rapporterade från uppfödarträffen i Gubbängen. Nästa träff blir 23:e februari 2012. Carol rapporterade att de flesta föreläsarna till seminariet nu är klara.

§ 110 Årsmöte

Bordläggs tills nästa möte.

§ 111 Pudelnytt-Hemsidan-Kalendern-FB 

Beslöts att Caroline rapporterar från våra utställningar. Bilder och resultat läggs ut på FB och hemsidan. Beslöts att allt material som skall ut på FB skall gå genom Mia.

§ 112 Skrivelser

SPK/CS

 Dokument om mätning

 Facebook sidan

 SPK handbok med bilagor

 MedelmsstatIstik

 Skrivelse ang avliden hedersledamot, Barbro Larsson

 Förfrågan om vidareutbildning på pudel

SKK

 Nya raser med utställningsrätt

 Nya domare på pudel

 Bekräftelse ang flytt av utst. plats 2012

 Fastställt ras

 DN – disciplinbeslut

Övriga

 Från Norra ang uppvaktning

 Protokoll nr 9-10 från Västra

 Nyhetsmail från Örebropudlarna

SBK

 Nya startavg och arvoden

 Inbjudan till utbildning

§ 113 Rapporter

Gunilla och Carol rapporterade från ordförandekonferensen. Susanne rapporterade från medlemsmötet i Gubbängen.

§ 114 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 115 Nästa möte 

Nästa möte är den 25 januari 2012 kl 17.00 i Eskilstuna

§ 116 Avslutning

Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.  

Vid protokollet

Carolin Silvarö/ledamot

Gunilla Sandberg/ordförande

Christina Sohlman/ledamot

__________________________________________________________

Protokoll nr 8 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen (telefonmöte) torsdagen den 20 oktober 2011

Närvarande: Gunilla Sandberg, Eva Kristiansson, Susanne Gustafsson (fr § 94) Christina Sohlman, Caroline Silvarö, Carol Edholm, Hanna Bengtsson, Carina Carlsson och Mia Borg

§ 87 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade all välkomna

§ 88 Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

§ 89 val av justerare

Mia valdes att justera dagens protokoll

§ 90 tidigare protokoll/beslutsuppföljning

Tidigare protokoll godkändes och lades till handlingarna. Tidigare beslutade uppdrag har slutförts.

§ 91 Ekonomi/inköp

Ekonomin är fortsatt god

Beslöts köpa in nya CK-pokaler.

Beslöts att Caroline köper in 5 st förkläden för ca 75:- st till cafeterian. Beslöts att avsluta Uppsalasektionens plusgirokonto, då sektionen är nerlagd.

§ 92 HUND 2011

Angående bemanningen av montern önskar Gunn Storgårds besked så fort som möjligt från styrelsen, om vilka som kan närvara i montern. I år kommer det även att vara en rasparad.

Christina och Caroline åtar sig att sätta upp montern på fredagen. Nermontering oklart.

§ 93 Utställningar

Kommande utställning är den 4 februari 2012, Gnesta. Inget att rapportera.

Föreslagna utställningar för 2014

1 februari i Eskilstuna

31 maj i Norrköping

20 juli i Köping

4 oktober i Sandviken

§ 94 Aktiviteter/Utbildning

Diskuterade funderingar och frågor som kom upp på verksamhetskonferensen. Som för övrigt var mycket lyckad. Ett önskemål var bl a visitkort.

Beslöts att Hanna undersöker saken. Signalvästar med vår logga på, önskades av våra ombud/sektioner. Beslöts att Christina undersöker hur många vi har, och var vi ev kan beställa fler. En blankettbank önskas.

Carol meddelade att första uppfödarträffen startar den 10 november.

§ 95 Årsmötet

Ordförande för årsmötet är Björn Langbäck.

Mia ansvarar för kallelse till årsmötet i PN-4. Årsmöteshandlingarna sammanställs av Mia. Ev. motioner skall gå till Mia. Sista dag för motioner är den 21 januari 2012. 

§ 96 Pudelnytt/hemsidan/kalendern/FB

Hemsidan fungerar bra

Uppsalasektionens licens till deras hemsida skall åter till avdelningen, och lämnas till Mia.

Inget nytt gällande kalendern.

FB-sidan. Besöksfrekvensen pekar uppåt. Mer information är dock önskvärt för att hålla sidan levande.

§ 97 Inkomna skrivelser

SKK:

 Länsklubbarnas utställningsprogram 2014

 DN-beslut

 Senast nytt angående momsfrågor

 Årets bragdhund sökes

 Utdrag ut UKK4/2011

SPK/CS

 Från Magnus Hagstedt och Svante Frisk angående ansökan om utökning av rasregister

 Besökssiffror på FB

 Medlemsrapportering

 Ang. årets kalender

 Dagordning till ordförandekonferensen den 13 oktober 2011

 Utbilding av certifierade utställningsarrangörer

Övrigt

 Protokoll från Södra nr 8 och 9

 Minnesanteckningar från Örebro sektionen

 Protokoll frän Västra nr 8

 Protokoll från Norra nr 7

 Från Gunn Storgårds ang MH 2012

SBK

 Hantering av tävlingar

 Inbjudan till utbildning av SBK-tävling

 Tävlingsansökan för agility och rallylydnad

§ 98 Rapporter/faddrar/ombud/sektioner

Två nya ombud för Uppsala hälsas välkomna. Fadder för dessa är Carina. Vi hälsar också ytterligare två ombud i Värmland södra/norra välkomna.

§ 99 Övriga frågor

Valberedningen är inbjuden till kommande möte

§ 100

Nästa möte är den 22 november 2011 kl 17,00 i Eskilstuna

§101 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat

 Vid protokollet

Eva Kristiansson/Sekreterare

Gunilla Sandberg/Ordförande

Mia Borg/Justerare

__________________________________________________________

Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen i Eskilstuna onsdagen den 24 Augusti 2011.      

Närvarande: Gunilla Sandberg,  Eva Kristiansson,  Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Caroline Silvarö, Carol Edholm och Hanna Bengtsson.

Ej närvarande: Carina Carlsson, Mia Borg

 § 74 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 75 Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 76 Val av justerare

Hanna valdes att justera dagens protokoll.

§ 77 Tidigare protokoll / beslutsuppföljning.

Tidigare protokoll godkändes.

Caroline har tagit in en offert för olika profilmaterial. Beslutades att Caroline sammanställer förslag på produkter, skickar till alla i styrelsen för diskussion varvid sammanställning kommer att presenteras på verksamhetskonferensen.

§ 78 Ekonomi/inköp

Ekonomi och likviditen är fortsatt god.

Christina har inhandlat ett stort kafeteria tält.

Utifrån förfrågan så kommer Gunilla att informera sektionerna om att muggar och kalendrar finns att beställa direkt från CS.

Lokalen i Gubbängen diskuterades och skall omförhandlas, Carol är ansvarig och kommer ta kontakt med hyresbolaget.

§ 79 Utställningar

3 september Gubbängen inofficiell utställning.

17 september Högbo Bruk.

Kommissarie: Christina Sohlman

Bestyrelse:      Susanne Gustafsson, Carolina Carlsson och Gunilla Sandberg

8 September 2012 Gubbängen inoff.

SPK CS/SKK måste snarast meddelas om att utställningsplats behöver ändras från Gävle till Sandviken då ej passande lokal finns, Datum är den 6 Oktober 2012. Christina ansvarig för att meddela SPK CS/SKK. Ett avtal måste göras med lokalansvarig, ansvarig Caroline.

I Mariefred får vi inte ha egen cafeteria, vilket bör noteras om vi skall ha utställning där fler gånger. Det blev betydligt dyrare än planerat 2011. Beslutades att utställning i Mariefred bara ska hållas i framtiden om SPK-M/vi får ha egen cafeteria.

Beslutades att Gunilla kontaktar Anna Törnlöv och frågar om hon kan och vill fortsätta med sitt arbete som tidigare. Angående domare till våra utställningar samt planering av resor och boende för dessa.

§ 80 Aktiviteter/Utbildning

Verksamhetskonferensen är bokad till 16 oktober i Vilsta Eskilstuna, start kl 10.00

Diskuterades upplägg för denna dag.

Minnesanteckningar denna dag ansvarar Eva för.

2 dagars pudelseminarium 3-4 mars 2012, ansvarig Carol.

Beslutades att deltagarna betalar kostnader för mat och logi. Resterande kostnader, tex för föreläsare står SPK-M för.

Beslutades att starta uppfödarträffar med frekvens en gång per kvartal, plats blir Gubbängen. Ansvarig är Carol. Kristina Sahlström och Charlotte Sandell har tillfrågats att vara mentorer för dessa möten och har tackat ja.

Årsmöte beslutades till 11 februari 2012, lokal och plats, kring Enköping. Gunilla undersöker och bokar lämplig lokal samt tillfrågar en ordförande för mötet.

En ny ansvarig för MH sökes, Hanna undersöker vem som vill ta över ansvaret och annonserar om detta.

§ 81 Pudelnytt/hemsidan/kalender

Hemsidan: Offerter har inhämtats men i dagsläget sköter Mia hemsidan.

Inget nytt gällande kalendern.

(FB ) Sidorna på Facebook fungerar bra. Fortlöpande skall information läggas ut såsom tex årsmötesdatum. Fortlöpande uppgifter angående seminariet.

Nyhetsbrevet ligger vilande.

§ 82 Inkomna skrivelser

SKK:

 • Vid vilken ålder kan man bli SE UCH
 • Utdrag ur UtstK protokoll nr 3/2011
 • Auktorisation exteriör domare
 • Tillämpningsanvisningar – djurförbud
 • Protokollsutdrag från SKKs Utställningskommitté nr 3/2011, 14 juni 2011.
 • CACIB till vit herdehund och dogo canario
 • Stockholms Hunddag 4 september
 • DN – beslut med disciplinär påföljd.
 • Nya dopningsföreskrifter från Jordbruksverket
 • Protokoll nummer 3 från CS
 • Föredragningslista CS nr 4/2011
 • Annonsering Hundsport Specialnummer

CS:

 • Information om antal facebooks besökare
 • Medlemsrapporter från Marita
 • Information om ordförandekonferens 13 nov 2011. Deltagare Gunilla och Carol.
  • Protokoll nummer 7, 8 och 9 från SPK

Övrigt:

 • Nyhetsbrev från Hundhälsan
 • Protokoll från Södra nr 1-7
 • Protokoll från Västra nr 7

§ 83 Rapporter/faddrar/ombud/sektioner

Ombud: beslutades att Gunilla kontaktar de som har liten eller ingen verksamhet för att höra om verksamheten skall upplösas.

Beslutades om att dela upp Värmlands ombud  i norra och södra.

Ombud och sektionsarbete. Diskuterades vad som görs och skall göras framöver och vilka åtaganden man har. Hanna har arbetat fram en ’lathund’.

§ 84 Övriga frågor

Inköp av kyllåda gjord av Caroline vilket styrelsen godkände.

Mia inkom via e-post med flera synpunkter om bl a e-post trafik mellan styrelsemedlemmar. Beslutades att samtliga skall svara på inkommande e-post så den som sänt detta vet vilka som läst och tagit del av meddelandena. Tog del av Mia’s  synpunkter på e-post utifrån att hon inte kunde närvara.

Monter på Hund 2011 i Älvsjö, Stockholm diskuterades. Gunilla undersöker om SPK ska ha någon monter 2011.

§ 85 Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte den 11 oktober 2011 klockan 19.00.

Nästa fysiska möte den 22 november 2011 kl 17.00 i Eskilstuna.

§ 86 Avslutning

Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Eva Kristiansson/sekreterare

Gunilla Sandberg/Ordförande

Hanna Bengtsson/justerare

__________________________________________________________

Protokoll Protokoll nr 6 fört vid styrelsemöte  med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen. TelefonmöteTorsdagen den 16 Juni 2011.

Närvarande: Gunilla Sandberg,  Eva Kristiansson,  Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Mia Borg, Caroline Silvarö och Hanna Bengtsson, Carol Edholm, Carina Carlsson.

§ 60 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 61 Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 62 Val av justerare

Carina valdes att justera dagens protokoll.

§ 63 Tidigare protokoll / beslutsuppföljning.

Tidigare protokoll godkändes. Tidigare beslut utförda. Kvarstår offert på kläder od som kommer att delges styrelsen nästa möte.

§ 64 Ekonomi/inköp

Ekonomi och likviditet är god.

§ 65 Utställningar

23 juli i Mariefred.

3 september Gubbängen inoff.

17 september Högbo Bruk.

8 September 2012 Gubbängen inoff.

Beslutades att vi på nästa fysiska möte tar upp vem som skall göra vad på utställningarna.

§ 66 Aktiviteter/Utbildning

Verksamhetskonferens bokades till 16 oktober i Vilsta Eskilstuna, start kl 10.00

2 dagars pudelseminarium som Carol skall arrangera kvarstår.

Beslutades att bidra med kostnader för allmänvidareutbildning (2 personer) till Stockholmssektionen.

Beslut om SAR-träff den 4 September.

Beslut om uppfödarträff med start 6 September.

§ 67 Pudelnytt/hemsidan/kalender

Pudelnytt inget nytt, skall snart gå i tryck. Sista inlämningsdatum, manusstopp gäller.

Inget nytt gällande hemsidan.

Inget nytt gällande kalendern.

FB fungerar bra.

§ 68 Inkomna skrivelser

Nyhetsbrevet ligger vilande tills vidare.

SKK:

 • Allmänlydnadsinstruktörsutbildning’
 • SKK köpa hund
 • Icke hänvisning
 • SKK/DN beslut om disciplinär påföljd.

CS:

 • Ansökan om vidareutbildning, remiss. 2 st e-post.
  • Information från FCI ang domare från England
  • Information avseende DNA tester
  • Information om antal facebooks besökare
  • Medlemsrapporter från Marita
  • SRD utvärdering storpudel
  • Protokoll 5 och 6 från SPK

Övrigt:

 • Stockholmssektionen ansöker om tävlingar 2012.
 • E-post från Anna Törnlöv gällande datum för utställningar Gubbängen 2012.
 • E-post från Carina gällande kostnad för hemsida.
 • Offert på hemsida från Jerry Holmbeck via Mia.

        Protokoll nr 6 från västra avdelningen.

§ 69 Rapporter/faddrar/ombud/sektioner

Inget att rapportera.

§ 72 Uppvaktningar

Eva har fått fråga från Anna Törnlöv om vi skall fortsätta med uppvaktningar som vi gjort hittills. Beslutades att fortsätta med uppvaktningar.

§ 71 Övriga frågor

Inköp av kyllåda gjord av Caroline vilket styrelsen godkände.

§ 72 Nästa möte

Nästa fysiska möte blir den 24 augusti  2011 klockan 17.00 i Eskilstuna.

§ 73 Avslutning

Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Eva Kristiansson/sekreterare

Gunilla Sandberg/ordförande

Carina Carlsson/justerare

__________________________________________________________

Protokoll Protokoll nr 5 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen. Onsdagen den 18 maj 2011 i Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

Närvarande: Gunilla Sandberg,  Eva Kristiansson,  Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Carina Carlsson, Mia Borg, Caroline Silvarö och Hanna Bengtsson.

Anmält förhinder: Carol Edholm

§ 47 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 48 Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 49 Val av justerare

Carina valdes att justera dagens protokoll.

§ 50 Tidigare protokoll / beslutsuppföljning.

Bordläggs tills nästa möte eftersom protokoll inte skickats ut. Christina köpt 2 nya tält enligt tidigare beslut.

§ 51 Ekonomi/inköp

Ekonomi och likviditet är god. Carina och Caroline kontrollerar eventuellt inköp av profilkläder. Förslag på kalender visades. Beslutades att göra inköp av 25 st.  Gunilla ansvarig för beställning. Beslutades att göra inköp av 50 st muggar med logga. Gunilla ansvarar för detta inköp.

§ 52 Utställningar

2 juni 2011 Gubbängen, dubbelutställning 23 juli i Mariefred. 3 september Gubbängen inoff. 17 september Högbo Bruk.

§ 53 Aktiviteter

Verksamhetskonferens bokades till 16 oktober i Vilsta Eskilstuna, start kl 10.00.. Hanna ordnar namnskyltar för deltagarna till denna konferens. Carol arbetar vidare på ett 2 dagars  pudelseminarium. Information kommer i pudelnytt och på hemsidan. Mia undersöker om en SAR-träff och  återkommer med datum. Mia  återkommer med detaljer för uppfödarträffar i Närke.

§ 54 Pudelnytt/hemsidan/kalender. Hanna arbetar med pudelnytt. Gunilla ringer runt till de sektioner och ombud som inte har förslag till aktiviteter. Diskussion om hemsidan. Hanna undersöker vidare olika alternativ.

Förslag skall lämnas till CS om att vi kan arbeta på en gemensam kalender.

Beslutades att huvudansvarig för facebook är Mia.

Beslutades att ansvarig för webshopen är Mia

§ 55 Inkomna skrivelser

Nyhetsbrevet ligger vilande tills vidare.

SKK:

 • Valphänvisningsstopp från SPK

CS:

 • Officiella lydnadstävlingar från Liss-Britt Elegård. Medlemslistor upp till april 2011 från Marita. Jubileumskalender SPK 70 år SPK kaffemuggar från Marita. Protokoll 1-4.

Övrigt:

 • Domare Gubbis från Anna Törnlöv. Verksamhetskonferens i Oktober 2011. Offert / kostnadsförslag för hemsida. Protokoll 4 och 5 från västra avdelningen Protokoll 1, 2, 3, 4 och 5 från norra avdelningen

§ 56 Rapporter/faddrar/ombud/sektioner

Gunilla kontaktat Karlstad för att informera om att originalkvitto måste skickas in. Ännu ej inkommit något.

§ 57 Övriga frågor

Jubileumspudel; beslutades att godkänna Gunillas förslag.  Susanne undersöker potentiell tillverkare för senare beställning av prototyp.

§ 58 Nästa möte

Telefonmöte onsdagen den 16 juni 2011 klockan 19.00. Nästa fysiska möte blir den 24 augusti  2011 klockan 17.00 i Eskilstuna.¨

§ 59 Avslutning

Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Eva Kristiansson/sekreterare

Gunilla Sandberg/ordförande

Carina Carlsson/justerare

__________________________________________________________

Protokoll Protokoll nr 4 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen. Telefonmöte onsdagen den 27 april 2011.

Närvarande:

Gunilla Sandberg, Carol Edholm, Eva Kristiansson, Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Caroline Silvarö, Hanna Bengtsson

Anmält förhinder:

Mia Borg. Carina Carlson

§ 34 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 35 Fastställande av dagordning

Beslöts att arbeta efter föreslagen dagordning.

§ 36 Val av justerare

Caroline utsågs till dagens justerare

§ 37 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning

Tidigare protokoll godkändes efter smärre ändring och lades till handlingarna.  Våra äldre filmer och bilder är nu klara och lagda på CD.

§38 Ekonomi/Inköp

Ekonomin och likviditeten är fortsatt god. Beslöts att samtliga ombud kommer att få tittarbehörighet på plusgirot när regelbundna  aktiveter  kan uppvisas.

§ 39 Utställningar

Beslöts att köpa in ytterligare partytält. Uppdrogs åt Christina att hitta lämpliga tält till bra pris. Utställningskommittén hade ett möte i Gubbängen den 11 mars. Planerades framtida ansvarsområde samt vem som skall göra vad i Gubbängen 2 juni 2011. Sponsring klar.

§ 40 Aktiviteter

Preliminärt  datum till verksamhetskonferensen är den 16 oktober 2011. Förslag att hålla en kurs om fertilitet i Gubbängen. Datum ej helt klart. Carol arbetar vidare på ett 2 dagars  pudelseminarium. Beslutades på PF att mellansvenska skall ha pudelseminarium i Stockholmsområdet 3-4 mars 2012.

§ 41 Pudelnytt/hemsidan/kalendern/facebook

Pudelnytt: Hanna fortsätter att vara ansvarig för att material från ombuden kommer till PN. Hanna begär in offerter för uppbyggnad av ny hemsida. Hanna föreslog att vi delegerar uppdatering och information på facebook till respektive ombud. Beslutades att Hanna informerar om detta. Kalendern tycks fungera numera.

§ 42 Inkomna skrivelser

SKK:

 • Information från CS angående facebook  från Lena Petri.
 • Momslagstiftningen
  • Utdrag ur SKK Utställningskommitténs protokoll nr 1/2011, 10 februari

2011        angående regelrevidering, championats- och särbestämmelser 2012-2016.

 • Beslut från disciplinnämnden

CS:

 • Info med påminnelse om KF remiss
 • Förslag godkändes och utskickat per e-post.
 • Medlemsrapporter från Marita Simring.

Övrigt:

 • Årsmötesprotokoll från SPK västra.
 • Bokningsbekräftelser från idrott Stockholm via Margareta Nordin
 • Årsmötesprotokoll från SPK norra.
 • Tackkort från Elizabet Rennerfeldt för blommor på sin 75-årsdag.

§ 43 Rapporter

 • MH i Valbo  27 Augusti 2011, fulltecknat. Gunn önskar förslag på fler platser. Pokalen Örebroarnas Vandringspris till bästa Dvärg, har kommit in. Caroline rapporterade från Örebro sektionens kommande aktiviteter. Gunilla rapporterade från Karlstad sektionen.

§ 44 Övriga frågor

Diskuterade 70-årspudeln.

§ 45 Nästa möte

Nästa möte blir den 18 maj 2011 kl. 17.00 i Eskilstuna.

§ 46 Avslutning

Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Eva Kristiansson/sekreterare

Gunilla Sandberg/ordförande

Caroline Silvarö/justerare

__________________________________________________________

Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen. Onsdagen den 16 mars 2011 i Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

Närvarande: Gunilla Sandberg, Carol Edholm, Eva Kristiansson, Susanne Gustafsson, Christina Sohlman, Carina Carlsson, Mia Borg och Caroline Silvarö.

Anmält förhinder: Hanna Bengtsson

§ 20 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 21 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Eva

§ 22 Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordningen godkändes med tillägg 24b, fastställande av styrelsen.

§ 23 Val av justerare

Carol valdes att justera dagens protokoll.

§ 24a Tidigare protokoll / beslutsuppföljning.

Kurs i nya utställningsregler 26-27/3 i Uppsala. Christina kommer att gå kursen.

Inköp av vitrinskåp läggs på framtiden (inlämning av film/foto tas vid senare möte eftersom Susanne). Caroline undersöker prisuppgifter.

§ 24b beslutsuppföljning

Föregående mötesprotokoll nummer 1 och 2 godkändes och lades till handlingarna.

Den nya styrelsen fastställdes och klubbades.

Gunilla Sandberg, ordförande

Carol Edholm, vice ordförande

Eva Kristiansson, sekreterare

Susanne Gustafsson, kassör

Christina Sohlman, ledamot/utställningsansvarig Hanna Bengtsson, ledamot

Carina Carlsson, ledamot

Mia Borg, suppleant

Caroline Silvarö, suppleant

§ 25 Ekonomi/inköp

Mellansvenska Pudelklubbens har god ekonomi.

Inga inköp gjorda.

§ 26 Utställningar

Historik:

Eskilstuna, februari utställningen gick bra förutom lite trassel med det nya dataprogram som gjorde att rapporteringen blev något försenad.

Kommande:

2 juni 2011 Gubbängen, dubbelutställning

Så många som möjligt bör vara med, mycket arbete.

23 juli i Mariefred.

3 september Gubbängen inoff. 2

17 september Högbo Bruk.

§ 27 Aktiviteter

Carol arbetar vidare på ett 2 dagars pudelseminarium.

Mia undersöker om en SAR-träff och återkommer med datum.

Mia undersöker om det finns intresse för uppfödarträffara i Närke.

§ 28 Pudelnytt/hemsidan/kalender.

Hemsidan: önskan om en mer användarvänlig sida. Diskuterade vissa ändringar.

Mia kontaktperson till vår hemsida.

Pudelnytt: Hanna fortsätter att vara ansvarig för material till PN.

Kalendern: diskuterade hur vi skall få våra kalendrar att fungera bättre. Idag finns kalendrar på många sidor, och det är svårt för alla att hitta rätt. Önskemål finns om länk (medlems) till facebook. Gunilla undersöker vilken policy som gäller.

§ 29 Inkomna skrivelser

Nyhetsbrevet ligger vilande tills vidare.

SKK:

 Om handledarutbildning, anmälningsblankett, inbjudan och faktablad.

 RAS – om avelsstrategi

 Om domarinstruktioner

 Om handbok för utställningsansvariga

 Om inbjudan Junior handling domarutbildning

 Om SRD och BSI 2011

 Om försättsblad till utställningskataloger

 Om information till alla junior handling domare

 Om remiss, (revidering av Svenska Kennelklubbens stadgar) bordlades till nästa möte.

CS:

 Om medlemsrapporter

Övrigt:

 RAS remissvar från SPK södra.

 E-post från Östgöta med fråga om hur man lägger upp en kurs.

 2 e-post från Lena Petri gällande vandringspriser och kvittenser.

 e-post om kurs i tävlingslydnad från Linda Penttilä.

 e-post från Madeleine Bergendal om utställningar 2013.

 Om SPK’s beviljade utställningar för mellansvenska.

 Protokoll nr 1-2011 från Norra avdelningen

 Årsmötesprotokoll 2011 mellansvenska.

 Tillståndsbevis Gubbängsfältet

 Protokoll 1/11 Västra avdelningen

 Protokoll 2/11 Västra avdelningen

 Protokoll 3/11, konstituerande Västra avdelningen

 SKK uppdateringsfaktura från Susanne Gustafsson.

 Styrelselista för Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningen 2011.

 SPKM uppdragsredovisning

 e-post om kostnadsbesparingar gällande boka resor tidigt från Yvonne Karlsson ’

 Kallelse till styrelsemöte i mellansvenska.

§ 30 Rapporter/faddrar/ombud/sektioner

Kontaktpersoner för våra ombud och sektioner.

Susanne/Stockholmssektionen

Hanna/Täby-Roslagen.

Caroline/Örebro

Gunilla/Karlstad.

Carina/Uppsala.

Eva/Falun.

Christina och Carol/Sörmland

Mia/Östergörland

Carina/Västerås.

Susanne/lägersektionen.

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 32 Nästa möte

Telefonmöte tisdagen den 19 april 2011 klockan 19.00.

Nästa fysiska möte blir den 18 maj 2011 kl. 17.00 i Eskilstuna.

§ 33 Avslutning

Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet.

Eva Kristiansson/sekreterare

Gunilla Sandberg/ordföranden

Carol Edholm/justerare

__________________________________________________________

Protokoll nr 2 2011 fört vid konstituerande styrelsemöte med Svenska Pudelklubben-

mellansvenska avdelningen söndagen den 13 februari 2011 i Täby.

Närvarande: Gunilla Sandberg, Susanne Gustafsson, Christina Sohlman,Hanna Bengtsson, Carol Edholm, Caroline Silvarö och Margareta Nordin,

Anmält förhinder: Mia Borg, Eva Kristiansson och Carina Karlsson.

§ 15 Mötets öppnande

Ordforande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 16 Val av justerare

Susanne valdes att justera dagens protokoll.

§ 17 Teckningsrätt

Beslöts att samtliga konton i Nordea, som Svenska Pudelklubben Mellansvenska Avdelningen innehar, tecknas av Gunilla Sandberg ochSusanne Gustafsson var för sig.

Firmatecknare är  Gunilla Sandberg ochSusanne Gustafsson.

Svenska Pudelklubben Mellansvenska Avdelningen har sitt säte i Stockholm med organisationsnummer 802017-7047

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 18 Nästa möte

Nästa möteblir den 26 februari 2011 på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna. Tid meddelas senare.

§ 19 Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

MargareldNordin

Tillförordnad

sekreterare

Justeras:

Gunilla Sandberg

Ordförande

Susanne Gustalsson

Kassör

__________________________________________________________

Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben, Mellansvenska avdelningen den 13 februari 2011, på Skarpängsgården i Täby.

Ordförande Gunilla Sandberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Justering av röstlängden

Röstlängden lästes upp och fastställdes. 38 medlemmar var närvarande. Tre medlemmar tillkom från och med § 8 och två från och med § 13.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Björn Langbeck valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring

Margareta Nordin hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Charlotte Sandell och Berith Eliasson.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar

Endast medlemmar var närvarande.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Fann mötet att så skett.

§ 7 Fastställande av dagordningen

Punkterna 13-15 i § 17 ändrades till 13-16 i enlighet med beslut från 2010 års Pudelfullmäktige, varefter dagordningen fastställdes.

§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen genomgicks och diskuterades. I berättelsen för sektioner och ombud under Karlstad skall stå Anna Sörlin. Revisorernas berättelse upplästes. Samtliga dokument lades därmed till handlingarna.

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Fastställdes balans- och resultaträkning samt beslöts att uppkommen vinst överföres i ny räkning.

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit styrelsen

Utvecklingen av klubblokalen i Gubbängen redovisades.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes.

§ 12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Styrelsens förslag till budget genomgicks och fastställdes.

§ 13 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Christina Sohlman, Carol Edholm och Eva Kristiansson valdes till ordinarie ledamöter på två år. Carina Karlsson valdes, efter sluten omröstning med 23 röster mot 20, till ordinarie ledamot på ett år (ej vald Reija Hyttinen). Caroline Silvarö valdes till suppleant på två år.
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Mia Borg, i andra hand Caroline Silvarö.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i stadgarna

Birgitta Nilsson och Charlotte Sandell valdes till revisorer på ett år. Gunilla Bergstrand och Eva Riedel-Östlund valdes till revisorssuppleanter på ett år.

§ 15 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma

Genom sluten omröstning med 43 avgivna röster, utsågs ombud till Pudelfullmäktige. Två personer fick samma antal röster (19) och lottning avgjorde att Hanna Bengtsson blev elfte namnet på listan. Till suppleanter utsågs övriga åtta föreslagna medlemmar. Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna

Till valberedning valdes Christina Johansson på två år och Charlotte Sandell på ett år. Anders Daniels valdes till ordförande i valberedningen på ett år.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16

Beslöts om omedelbar justering av §§ 13-16.

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men inte till beslut.

 • Motion angående införande av obligatorisk höftledsröntgen på mellanpudel.

Mötet avslog motionen efter votering med röstetalen 17 mot 15.

 • Motion angående automatiskt beläggande av avelsförbud på avkomma från utländska föräldradjur.

Mötet avslog motionen efter votering med röstetalen 23 mot 7.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande överlämnade klubban till avdelningens ordförande, Gunilla Sandberg, som avslutade mötet och tackade Björn Langbeck för ett väl genomfört möte.

Därefter tilldelades Sonja Dahlqvist SPKs förtjänsttecken för sina insatser för klubben.

Priser respektive diplom delades ut till årets utställnings-, lydnads-, viltspårs-, bruks-, agility-

och SAR-pudlar samt till ett antal nyblivna champions av olika slag.

Slutligen avtackades Anna Törnlöv, Gunn Storgårds och Margareta Nordin, som avgått ur styrelsen.

Vid protokollet

Margareta Nordin

sekreterare

Justeras:

Björn Langbeck

Ordförande

Berith Eliasson

Charlotte Sandell

__________________________________________________________

Protokoll nr 1/11 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen, onsdagen den 26 januari 2011. 

§ 4 Tidigare protokoll/beslutsuppföljning

Protokoll nr 11/10 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 5 Ekonomi/inköp

Diskuterades ekonomiska rapporter inför årsmötet.

Fastslogs att reseräkningar måste redovisas av samtliga sektioner och ombud och att avtal skall skrivas med uppdragstagare där det framgår minsta antal deltagare för att kurs/aktivitet kommer att genomföras. Beslöts avsätta medel för att åtgärda hemsidan. Beslöts inköpa vitrinskåp för förvaring av priser. Godkändes inköp av bord och championatrosetter.

§ 6 Utställningar

Diskuterades praktiska detaljer inför kommande utställningar. Mia informerade om att BIS-podiet blir klart till utställningen i Eskilstuna.

§ 8 Årsmötet

Diskuterades handlingarna samt praktiska frågor inför mötet. Två motioner har inkommit.

Beslöts tillstyrka motion 1. När det gäller motion 2 delar styrelsen motionärens uppfattning i sakfrågan men anser att yrkandena bör få en annorlunda utformning, varför motion 2 avslås.

§ 9 Pudelnytt-Hemsidan-Kalendern-Nyhetsbrev

Beslöts begära in prisförslag för omarbetning av avdelningens hemsida.

Beslöts att sektioner och ombud alltid skall lägga in sina aktiviteter på avdelningens hemsida/kalender även om de har en egen.

§ 10 Skrivelser

SKK

 Utställningsarrangörer

 Katalog för PC, information

 Nyårshälsning från SRD-gruppen

 Pressmeddelande om registreringsstatistik

GS AT

 Om reservcertifikat

 Om vanliga fel vid utställning

 Om mätning på utställning

CS

 Tidplan för RAS

 Statistik och medlemslistor med förklaring

 Ny redaktör för PN

Övrigt

 Protokoll nr 11/10 från Västra avdelningen. Noteras att toy- och dvärgpudlar fortfarande döms av olika domare i Västra avdelningen.

 Minnesanteckningar från Täby/Roslagssektionen och Stockholmssektionen

§ 11 Rapporter

Fastställdes arbetsutskottets Beslutatt låna ut en datorlicens till Stockholmssektionen.

Beslöts att förutom Ann Nelén utse Annika Berglund och Lena Blückert till ombud i Östergötland. Kontaktperson för dem i styrelsen är Mia Borg.

Gunilla har deltagit i RAS-träff tillsammans med övriga avdelningar, CS och avelskommittén. De skall ha ytterligare ett möte.

Vid 2010 års hundmässa i Älvsjö ansvarade mellansvenska avdelningen för en monter med information om pudel. Viss utrustning saknades i montern då mässan öppnade.

Noterades att Pudelnytt tog slut redan på lördagen och att det var för få trimbord även denna gång.

Den nya broschyren var trevlig och informativ. Pepparkakor eller liknande att bjuda på är en tillgång för att skapa kontakt.

Båda dagarna kom ett stort antal besökare, särskilt mellan 12.00 och 15.00, vilket gör det önskvärt med ökad bemanning denna tid. Till nästa gång bör man även tänka på att välja hundar som orkar vara sociala länge, alternativt fler hundar som kan turas om.

§ 12 Övriga frågor

Diskuterades förslag till 70-årspudeln. Mia skall utarbeta förslag för lotterier.

§ 13 Nästa möte

Årsmötet blir den 13 februari varefter den nya styrelsen konstituerar sig.

§ 14 Avslutning

Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Margareta Nordin

sekreterare

Justeras:

Gunilla Sandberg

Anna Törnlöv