Stadgeändringar

Vid avdelningarnas årsmöten kommer de reviderade förslagen av stadgar för SPK att tas upp för information och eventuella synpunkter. Ändringarna är framförallt redaktionella i enlighet med formatet för typstadgar inom SKK-organisationen. Med rödmarkerad text finns de ändringar som skiljer sig innehållssmässigt från de befintliga stadgarna.Slutligt beslut om stadgarna tas vid PF

Annonsera i Julnumret!

 

Glöm inte önska dina vänner och valpköpare God Jul och Gott Nytt År

 

 

Senast den 1  november behöver annonsen vara på plats hos vår redaktör Skicka den till pudelnytt@jessling.com

 

Tips använd appen Imikimi som har fina ramar att infoga

 dina bilder i så kan du lätt göra din egna julannons.

 

Nytt från SKK

Svenska Kennelklubben och dess Avelskommitté har beslutat att utöka antalet raser med HD-index för en del raser där de ser ett behov, grundat b.la på förekomst av klinisk ledproblematik, och möjlighet med hänsyn till frekvensen röntgade hundar i förhållande till antalet registreringar. Med hänsyn till detta införs HD-index även om berörd ras- och/eller specialklubb inte uttryckt önskemål om detta.

 

Från och med den 1 januari 2018 kommer HD-index att införas på mellanpudel.

 

HD-Index är en skattning av en hunds nedärvningsförmåga avseende just HD, vid denna skattning tar man dels hänsyn till hundens egna röntgenresultat men också släktingars resultat samt en del andra parametrar såsom kön, klinik m.m (vilka har en mindre betydelse av hundens HD-index). Syftet med index generellt är att ge både en mer effektiv avelsutvärdering för HD samt att möjliggöra ett snabbare avelsframsteg avseende HD för rasen som helhet.

 

Index ska ses som ett verktyg i avelsplanering och utvärdering och vara en del i den planering du som uppfödare gör i valet av avelsdjur. Införandet av HD-index förändrar ej hälsoprogrammet för rasen. För att verktyget skall ha genomslagskraft och ge ett snabbare avelsframsteg avseende HD är det av yttersta vikt att antalet hundar (frekvensen) förblir på samma nivå och gärna ökar i rasen som helhet, på så sätt ökar också säkerheten i skattningen av varje individs nedärvningsförmåga (index) avseende HD. Index är en ständig föränderlig skattning eftersom att det påverkas av flera parametrar och SKK uppdaterar HD-index en gång i veckan för att man lätt skall kunna se en aktuell skattning för en viss individ. Rekommendationen är att preliminärt kullindex vid parning ska vara mer än 100 avseende HD-index​ för att det ska göras framsteg i rasen.

 

För mer information läs gärna mer om HD-index här: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/

SKK/AKs protokoll ang. beslutet hittar du här: https://www.skk.se/globalassets/dokument/protokoll/avelskommitten/ak-protokoll-3-2017.pdf